Berichten >> Maandblad >> Kerkklok

Berichten >> Maandblad >> Kerkklok

Beroepingswerk 2021

 

 

 

                  De Protestantse Gemeente te Etten-Leur zoekt een
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††voltijds predikant(M/V)

 

Vanaf maart 2021 is in onze gemeente een vacature ontstaan vanwege het vertrek van onze predikant naar een andere gemeente.

Wie zijn wij?

De Baai is een veelkleurige, protestantse gemeente die in gesprek wil zijn met andere kerken en midden in de wereld wil staan. Sinds 1972 zijn wij een Samen op Weg-gemeente en zijn in 2006 in vereniging gegaan. We vormen een gemeenschap van ca.1300 geregistreerde leden waarvan een groot aantal zijn of haar talenten graag inzet binnen de kerk. Naast Etten-Leur omvat het werkgebied van de gemeente ook de plaatsen Hoeven, Sprundel en Sint-Willebrord. Gemiddeld bezoeken 110 kerkgangers de kerkdienst en eens per maand is er voor de kinderen een speciale kindernevendienst en een aparte jongerendienst. Daarnaast worden er regelmatig themadiensten georganiseerd en ontmoeten de gemeenteleden elkaar graag na de dienst voor een kopje koffie en een goed gesprek.

Wie zoeken wij?

Een predikant die

         de boodschap van het Evangelie in Eredienst en toerustingswerk op eigentijdse wijze kan uitleggen en uitdragen;

         een bindende factor is in een gemeente waarin het geloof op verschillende manieren wordt beleefd;

         een inspiratiebron is binnen jeugd- en jongerenwerk, pastoraat en diaconaat;

         een oecumenische instelling heeft;

         bij voorkeur in minimaal ťťn gemeente heeft gediend.

Etten-Leur ligt in een landelijke omgeving en telt 44.000 inwoners; er zijn zeer goede voorzieningen zoals scholengemeenschappen, schouwburg, modern regionaal winkelcentrum, sportcomplexen en eigen station. Een royale pastorie ligt naast het multifunctioneel kerkelijk centrum ĒDe BaaiĒ.

Informatie

Voor nadere inlichtingen of het aanvragen van een informatiepakket kunt u zich wenden tot de voorzitter van de beroepingscommissie dhr. P. Verburg, telefoon 06-22263491, e-mailadres bc@protestantsettenleur.nl


Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.protestantsettenleur.nl  

Uw sollicitatie kunt u tot 23 november 2021 insturen naar bovenvermeld e-mailadres.

 

 voor beleidsplan klik hier

 

voor exemplaar van de Kerkgids stuur een mail naar bc@protestantsettenleur.nl

 

voor profielschets gemeente klik hier

 

Voor informatie over de burgerlijke gemeenten die onder de Protestantse Gemeente te Etten-Leur vallen kunt u op de websites van deze gemeenten meer informatie vinden

Tot de Protestantse Gemeente te Etten-Leur behoren inwoners in de volgende plaatsen:

-         Etten-Leur, www.etten-leur.nl

-         Hoeven, www.halderberge.nl

-         Sprundel en Sint Willebrord, www.rucphen.nl

 

BELEIDSPLAN 2021-2026

PROTESTANTSE GEMEENTE TE ETTEN-LEUR

'DE BAAI'

1. VERANTWOORDING

Waarom een nieuw beleidsplan?

         Als gemeente stellen wij samen onze visie vast en hoe wij willen vormgeven aan de uitwerking hiervan. We stellen uitgangspunten gezamenlijk vast en geven uitvoering aan, en dragen consequenties van gemaakte keuzes.

         Het beleidsplan dient er toe om dit vast te leggen

         Dit dient als leidraad voor de diverse geledingen bij het opstellen van hun beleidsplannen en als leidraad voor de kerkenraad bij het toetsen van de voortgang van de activiteiten.

         De kerkenraad wordt geacht een beleidsplan op te stellen "ter zake het leven en werken van de gemeente" (ordinantie 4.8.6)

Het beleidsplan van De Protestantse Gemeente te Etten-Leur is een raamwerk, waarvan de beleidsplannen van de verschillende geledingen binnen de gemeente een verdere en meer gedetailleerde uitwerking vormen. De onderdelen bestaan uit actuele beleidsplannen.
Als basis voor het formuleren van de visie en de missie is de inleiding "Doelgericht op weg" gebruikt die de inleiding vormt van onze plaatselijke regeling.

Waar nodig en mogelijk zijn bij de diverse beleidsvoornemens streefdata voor de afronding aangegeven. Een verdere detaillering van de planning en uitwerking zal in werk- en/of jaarplannen nader kunnen worden uitgewerkt.

Zowel in de hoofdstukken jeugd als pastoraat is de leeftijdsindeling indicatief. Het is namelijk sterk afhankelijk van de wens van het betrokken gemeentelid.

2. ALGEMEEN BELEIDSVOORNEMEN

Uitgangspunt
Onze plaatselijke gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Haar roeping, belijden, ambten en structuur is omschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij sluiten ons daarbij aan, maar als plaatselijke protestantse gemeente Etten-Leur leggen wij onze eigen accenten. Gaandeweg willen wij die met elkaar verhelderen en uitwerken. Dit is een constante zoektocht naar vormen van gemeente zijn die beantwoorden aan de roeping van de gemeente van Jezus Christus in onze eigen tijd en situatie en aan de pluriformiteit van de gemeente.

Visie
Als Christelijke gemeente worden wij geÔnspireerd door Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest.
Het leven van de eerste Christengemeenschap vormt de inspiratie voor onze visie op samen gemeente zijn.
Als gemeente leven we in de verwachting van de komst van het Rijk van God.
Met het oog op dat Rijk worden wij geroepen tot dienst aan God, aan de naaste en aan de wereld.
Deze roeping geldt voor de hele gemeente.

Missie

Uit deze visie komt onze missie voort:
Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.( 2 KorintiŽrs 3:17) Daarom willen wij een klimaat scheppen dat open en uitnodigend is, waarin jong en oud zich thuis voelen en de ontmoeting met mensen inspirerend werkt. De pastorale en diaconale zorg en aandacht voor de mensen zijn daarop gericht.

Uit de verwachting van het Rijk van God vloeit de missionaire taak van de gemeente voort en proberen hier met onze acties gevolg aan te geven

Wij participeren in het werk van Kerk in Actie, maar op diaconaal gebied willen we ook zoeken naar nieuwe wegen.

Bij de opbouw van de gemeente willen we uitgaan van de gaven die de Geest aan elk gemeentelid schenkt. GeÔnspireerd door de Geest willen wij ons oefenen in verdraagzaamheid door te leren en open te staan voor zaken die met het geloof te maken hebben.

De wensen en behoeften maar ook de gaven en de mogelijkheden worden mede bepaald door de leeftijdsfase. Bij de opbouw van de gemeente houden wij rekening met het specifieke karakter van elke leeftijdsgroep.

Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij aanvaarden dankbaar wat ons door het voorgeslacht wordt aangereikt in de oecumenische en protestantse belijdenissen. Daarbij hebben we aandacht voor en laten ons inspireren door andere christelijke kerken en stromingen en de joodse traditie.

Onze vieringen ademen de sfeer van de protestantse traditie, waarin de lezing en uitleg van de Bijbel centraal staat, maar we putten, dankzij de oecumene, ook uit de rijkdom van de tradities van de wereldkerk.

Onze kerk heeft zich ingespannen op het gebied van duurzaamheid en in 2015 het predicaat 'Groene Kerk' gekregen. Wij zullen ons er voor inspannen om dit ook waar te maken.


3. Kengetallen van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur

op aanvraag worden u de actuele kerngetallen per mail toegezonden.

 ORGANISATIE

De organisatie van de gemeente is zodanig vormgegeven dat er (binnen de grenzen van de vereiste verantwoordelijkheden) maximaal gebruik gemaakt kan worden van de gaven van alle leden van de gemeente en de organisatie primair is toegespitst op de activiteiten van de verschillende geledingen.
Op het terrein van de communicatie (m.n. publiciteit) er naar streven dat de mogelijkheden, middelen en beschikbare menskracht zo optimaal mogelijk wordt gebruikt en het beeld van de gemeente naar de omgeving zo eenduidig mogelijk is.

Grootte van de doelgroep
De hele gemeente

         Situatie
In onze gemeente is gekozen voor het organisatiemodel van een kerkenraad met werkgroepen (taakgroepen en sectieteams). In dit model worden een aantal taken, waaronder het toetsen van het werk van de sectieteams en de taakgroepen, aan de kerkenraad toevertrouwd en getoetst aan het vastgestelde beleidsplan.

         De samenstelling en werkwijze van de kerkenraad en de op dit moment aanwezige sectieteams en taakgroepen zijn beschreven in de Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur.

         Wat betreft de professionele ondersteuning is er op dit moment een vacature voor predikant. Verder is er een Kerkelijk Werker voor 40% specifiek voor gemeenteleden vanaf 0 tot 55 jaar. Het toekomstige team van professionele krachten bepaalt gezamenlijk de invulling van de diverse uit te voeren taken.

         De (pastorale) organisatie van de kerkelijke gemeente is opgedeeld in drie secties en een werkgroep senioren. In het vorige beleidsplan is het voornemen vastgelegd om de werkgroep senioren te integreren is de secties, dit is niet gerealiseerd.

         Ten aanzien van de communicatie bestaat er sinds 2003 een taakgroep Communicatie, die in de praktijk naast het maandelijks redactioneel voorbereiden van de Kerkklok, zich vooral bezighoudt met het onderhoud van de website, het opstellen van de wekelijkse gemeentebrief en het verder ontwikkelen van een uniforme huisstijl.

 

Beleidsvoornemens Organisatie

         Het blijven zoeken naar mogelijke kandidaten die een functie binnen de gemeente willen vervullen blijft gehandhaafd.

         Functies invullen op basis van de gaven die gemeenteleden hebben.

         Beslissing dat gemeenteleden ambtsdrager kunnen zijn voor een bepaald deel van het officiŽle takenpakket blijft gehandhaafd.

         Onderzoeken of de huidige (pastorale) organisatie van drie secties en een separate werkgroep senioren in een andere vorm kan worden georganiseerd.

 

Beleidsvoornemens taakgroep Communicatie

         In overleg met de colleges en andere taakgroepen vaststellen welke behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van publicitaire acties er in de praktijk is.

         Werkwijze redactie Kerkklok, zoals vastgelegd in het redactiestatuut, handhaven.

         Mogelijkheden onderzoeken voor het moderniseren van de presentatie van de website en op basis van de gaven zoeken naar kandidaten die het beheer van de website willen uitvoeren..

         Bekendheid geven aan de mogelijkheden en het gebruik van social media en institutionaliseren in de organisatie en hierbij de huidige gemeenteleden die de huidige social media beheren betrekken.

5. UITWERKING

5.1. GEMEENTEOPBOUW

Doel
Duidelijk maken (intern en extern) waarvoor we als gemeente (kerk) staan, wat we geloven en hoe we gemeente zijn, (we streven ernaar om met elkaar gemeente te zijn waarbij aan de visie en missie wordt voldaan).

Grootte van de doelgroep
De gehele gemeente en de buitenwereld.

Beleidsvoornemen

         Alle activiteiten organiseren en ondersteunen, die er toe leiden dat aan het gestelde doel wordt voldaan of in ieder geval zo dicht mogelijk wordt benaderd. Het bewaken van dit proces is een primaire taak van de kerkenraad.


5.2. VIEREN en BEZINNEN

Uitgangspunt
De drieslag: verbondenheid met God, met elkaar en met de wereld start vanuit het vieren, waarin wij ons stellen voor Gods aangezicht en vragen om Gods vergeving, leiding en inspiratie. Alle werk in de gemeente en voor de wereld komt daaruit voort en wordt daardoor gedragen.

Grootte van de doelgroep
De hele gemeente en ieder medemens buiten de gemeente, die zich aangesproken of geroepen voelt om mee te doen in de vieringen.

 

Situatie

         De viering op zondag vindt plaats in de kerkzaal van de Baai en vangt aan om 10.00 uur.

         Categoriale diensten (bv. jeugddiensten, kerk/school/gezinsdienst, themadiensten, startzondag, oecumenische vieringen etc. ) volgen in principe het basisstramien van de bestaande liturgie, maar geven daaraan wel een eigen invulling. Voor categoriale diensten kan uitgeweken worden naar andere aanvangstijden. Daarnaast kunnen er ook op andere dagen en tijdstippen van de week diensten worden gehouden. Zoals bijvoorbeeld: Vieringen in de Stille Week; Kerst, vespers, huwelijksdiensten en dergelijke.

         In de vieringen wordt een vast aantal keren per jaar het Heilig Avondmaal gevierd, waaraan ook niet belijdende leden deel mogen hebben, ook kinderen worden uitgenodigd mee te doen. Een paar keer per jaar vinden er doopdiensten plaats.

         Voor de voorganger zijn er een tweetal basisliturgieŽn uitgewerkt, die een plaats kunnen hebben in de gemeente. Maar we laten ook alle ruimte voor andere vormen. Daarbij spelen zorgvuldige afweging en goede informatie een belangrijke rol.

         De viering wordt muzikaal ondersteund door een vaste organist. Soms wordt hij daarbij ondersteund door andere musici en wordt ernaar gestreefd om vervanging beschikbaar te hebben. Verder worden sommige diensten muzikaal opgeluisterd door het kerkkoor De Baai. Af en toe participeren op muzikaal gebied ook gemeenteleden in de diensten.

         Maandelijks is er een jeugdzondag. Op deze zondag is er crŤche voor de allerkleinsten, kinderdienst 2.0 met de kinderen van vier tot twaalf en een jeugdkerk bijeenkomst voor de oudere jeugd. Deze wordt ondersteund door de Kerkelijk Werker. Tevens is er drie keer per jaar (ondersteund door de Kerkelijk Werker) een Kerk op Schoot dienst voor de peuters en kleuters samen met hun ouders.

         De indeling van de kerkzaal geeft wat vieren betreft vorm aan een combinatie van essentiŽle elementen:

         Aandacht voor en concentratie op onze verbondenheid met God en beleving van onderlinge verbondenheid;
- Bevordert de mogelijkheid van multifunctioneel gebruik van de ruimte bij bijzondere vieringen;
- Wij kunnen in de diensten optimaal gebruik maken van nieuwe technische mogelijkheden zoals een beamer.

         De diensten worden ondersteund door een groep van vrijwillige kosters en gemeenteleden, die een bijdrage leveren in de vorm van een liturgische schikking, liturgieboekjes en het maken van gemeentebrieven.

         Er is een start gemaakt met een andere vorm van het betrekken van scholen betrekken bij de kerk op doordeweekse dagen.

Beleidsvoornemens

         Meer participatie van gemeenteleden in de vieringen, zoals bv. bij het lezen van (Bijbel)teksten (lectoren), het spelen van een muzikaal intermezzo; liturgische schikkingen etc

         Er wordt naar gestreefd om drie keer per jaar een peuter/kleuterdienst te houden.

         Het reanimeren van de kerk/school/gezinsdiensten. Deze diensten werden genoemd bij de situatiebeschrijving, maar hebben al enige jaren niet meer plaatsgevonden.

         Het voortzetten van het betrekken van scholen bij de kerk(diensten).

         Inhoudelijke voorbereiding van diensten met gemeenteleden of met mensen van buiten de gemeente, als het thema van de viering dit toelaat.

         Goede contacten onderhouden met de Katholieke kerken en waar mogelijk samenwerking opzoeken. Bevorderen van Oecumenische vieringen met onze partnerkerken en met instellingen.

         Samenwerking met andere Christelijke gemeentes binnen de regio om verbinding met de jeugd tot stand te brengen.

         Contacten aangaan en onderhouden met andere geloofsrichtingen (zoals joden, moslims en meer).

         Organisatie van themadiensten, die de kloof tussen kerk en wereld verkleinen.

         De nu bestaande werk- en taakgroepen ťťn maal per jaar laten meewerken in een kerkdienst. Bijvoorbeeld college van kerkrentmeesters in de viering voorafgaand aan de Actie Kerkbalans; een specifieke pastorale dienst; diaconale diensten etc.

         De lijn met diegenen, die publiciteit verzorgen moet kort zijn, opdat bijzondere vieringen (bijvoorbeeld). Kerst, jeugddienst, kerk/schooldienst) naast de gebruikelijke kerkelijke media, in de plaatselijke pers aangekondigd en hopelijk ook na afloop verslagen kunnen worden. Hiertoe dient de relatie met de plaatselijke en regionale pers versterkt te worden.


5.3. PASTORAAT EN OMZIEN NAAR ELKAAR

 

DOEL
Pastoraat en omzien naar elkaar zodanig vorm geven dat het past bij de Protestantse Gemeente te Etten-Leur "De Baai", uitnodigend is naar alle gemeenteleden en zoveel mogelijk inspeelt op de behoeften en vragen van gemeenteleden in alle leeftijdscategorieŽn.

 

UITGANGSPUNTEN
Pastoraat heeft als primair doel anderen bij staan en ondersteunen in moeilijke situaties, gericht op het levensverhaal van mensen in relatie met (het verhaal van) God.
Door onderlinge ontmoeting, (kerkelijke) zingevingsactiviteiten, georganiseerd pastoraat en crisispastoraat wordt de relatie met God en met elkaar als gemeente versterkt en kunnen wij onze roeping in de wereld beter vervullen.

         Uitgangspunt is persoonlijk contact met gemeenteleden door onder andere het bezoekwerk

         Bij pastoraat ligt het accent op luisteren. De ander bepaalt de agenda. We dwingen niemand tot iets.

         Pastoraat werkt ook vaak als antenne, die signalen, zowel pastorale als soms ook diaconale, in de gemeente opvangt.

         De gemeente vraagt om gedifferentieerd pastoraat. Dit kan op vele manieren. We zoeken naar wegen om contact te krijgen en te houden op individueel passende wijze. Bijvoorbeeld: binnen de gemeente is er een groeiende groep gemeenteleden, die aangeeft in het algemeen persoonlijk bezoek niet op prijs te stellen. Naast persoonlijk bezoekwerk is het noodzakelijk andere pastorale activiteiten te organiseren. Binnen de gemeente is er sprake van vergrijzing. Juist ouderen kunnen meer behoefte hebben aan persoonlijke contacten.

         Op dit moment worden de kinderactiviteiten nieuw leven ingeblazen. Indien gewenst en waar mogelijk kunnen we wellicht ouders vanuit het pastoraat bijstaan om kinderen binnen nog meer zichtbaar te maken en bij onze gemeente betrekken.

         Binnen onze gemeente is steeds meer behoefte aan categoriaal - en crisispastoraat .

      Het pastoraat beperkt zich niet tot de eigen gemeente. Ook als mensen buiten onze gemeente een beroep op ons doen, proberen we er voor hen te zijn.

KNELPUNTEN

         Er is tekort aan pastorale ambtsdragers, pastoraal medewerkers en contactpersonen ook in de kerngroep van 19 - 55 jarigen.

         Het rondbrengen van bijvoorbeeld. Kerkklok en Kerkgids bij de 'septemberactie' blijkt in veel gevallen niet meer aangegrepen te worden als contactmoment.

         Een aantal contactpersonen vindt het moeilijk om persoonlijk contact te leggen.

 

STRUCTUUR
Pastoraat is een opdracht voor de hele gemeente. De basis van pastoraat wordt dan ook gevormd door de gemeenteleden, die naar elkaar omzien.
Administratief gezien is de gemeente ingedeeld in drie geografische secties:

ō  Noord - het woongebied van Etten-Leur ten noorden van de spoorlijn

ō  Zuid - het woongebied van Etten-Leur ten zuiden van de spoorlijn

ō  HSW - de dorpen Hoeven, Sprundel en St. Willebrord

Ieder gemeentelid valt in principe op grond van zijn/haar adres onder ťťn van deze drie secties ongeacht de leeftijd.
Voorkeursleden en Vrienden4 worden in overleg met het kerkelijk bureau en de betreffende personen in ťťn van deze secties ingeschreven.

Aan iedere sectie is een sectieteam verbonden. Deze secties vormen de 'thuishaven' van de gemeenteleden.
Daarnaast zijn er pastoraal gezien drie kerngroepen waarbinnen verschillende activiteiten kunnen worden ontwikkeld en begeleid die vooral gericht zijn op een (deel van de) globale leeftijdscategorie of doelgroep. Met nadruk wordt hierbij vermeld dat het slechts om een globale leeftijd gaat en gemeenteleden zich bij alle activiteiten en alle leeftijdscategorieŽn
zoveel mogelijk naar eigen welbevinden kunnen aansluiten.

De gebruikte leeftijdsindeling is:

ß  0 tot 25 jaar deze omvat onder andere kerngroep Jeugd

ß  25 tot 55 jaar er wordt gewerkt om een kerngroep te formeren voor deze groep

ß  55 en ouder deze omvat onder andere werkgroep senioren
De huidige werkgroep senioren vervult een belangrijke rol in het gemeentepastoraat gericht op gemeenteleden van 80 jaar en ouder.

 

In het geheel van pastorale zorg van de gemeente hebben sommigen een bijzondere taak en verantwoordelijkheid.
Te denken valt hierbij aan:

         de beroepskrachten ( in de actuele situatie predikant en kerkelijk werker).

         pastoraal ouderlingen: pastoraat is een zorg voor iedereen in de gemeente, maar in de kerk wordt het pastoraat van oudsher ook als ambt en taak gezien. Pastoraat is de kerntaak van de pastoraal ouderling. Deze maakt als ambtsdrager ook deel uit van de kerkenraad.

         pastoraal medewerkers: mensen in de gemeente die een specifieke taak in het pastoraat hebben, maar niet in het ambt staan en dus geen lid zijn van de kerkenraad.

         sectiecontactpersonen en ouderenbezoekers: mensen die in de gemeente zorg dragen voor het contact leggen en contact houden met gemeenteleden.

         pastoraal medewerkers in het categoriaal pastoraat: hieronder vallen onder andere activiteiten en pastorale zorg aan mensen die vanwege een geestelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking in een woon/zorgcentrum verblijven, zoals bijvoorbeeld GGZ Breburg, Amarant, Avoord.

         pastoraal medewerkers in het crisis pastoraat: zij geven pastorale zorg aan mensen die geconfronteerd worden met een ingrijpende gebeurtenis in hun leven en soms vragen hebben over de zingeving in hun leven. Bij ernstige ziekte en rouw kunnen zij begeleiding geven en voorgaan in uitvaarten.

De taakgroep pastoraat vervult in het geheel een stimulerende, coŲrdinerende en signalerende taak. Deze taakgroep bestaat in klein verband uit predikant en kerkelijk werker en de pastorale ouderlingen, in groter verband wordt deze aangevuld met vertegenwoordigers van de verschillende secties de kerngroepen en werkgroepen.

BELEIDSVOORNEMENS

         Het omzien naar elkaar komt tot uiting in al dan niet georganiseerde persoonlijke ontmoetingen, maar ook door ontmoetingen in groepen, dit laatste willen we namelijk door middel van doelgroep pastoraat vormgeven.

         Streven naar minimaal ťťn maal per jaar een vorm van pastoraal contact met elk gemeentelid.

         Stimuleren van communicatie over en weer tussen de secties en doelgroepen onderling.

         Streven naar passend pastoraat voor de verschillende leeftijdscategorieŽn en/of doelgroepen door middel van het (helpen) organiseren van uiteenlopende activiteiten.

         Streven naar meer kortlopende of eenmalige groepsactiviteiten waardoor het aantrekkelijker wordt gemaakt om hier in enige vorm aan deel te nemen.

         Werven van gemeenteleden, die passende lang- of kortlopende activiteiten voor een bepaalde doelgroep willen (helpen) organiseren en coŲrdineren.

         Streven naar meer samenwerking met andere taak- en werkgroepen binnen de gemeente.

         Zoeken naar meer pastorale samenwerking met de Mariaparochie, andere PKN gemeentes in zowel de Classis als de ring Breda en organisaties op gebied van zingeving.

         Bieden van voldoende ondersteuning voor de vrijwilligers door onder andere predikant en/of kerkelijk werker.

         Bieden van voldoende geschoolde ondersteuning naast de predikant en kerkelijk werker om pastorale vorming en toerusting vorm te geven. Hierbij wordt gedacht aan het bezoeken van de landelijke pastorale dag, de landelijke dag jeugdpastoraat en het raadplegen van gemeente-adviseurs etc.

         Stimuleren van een gezonde relatie tussen bezoeker en diegene die bezocht wordt en waar nodig stimuleren dat contactpersonen wisselen.

         Streven naar goede organisatie, adequate verslaglegging en open communicatie.

.4. DIACONAAT

Uitgangspunten
In het huidige beleidsplan van het College van Diakenen is enerzijds de visie op diaconaat (inspiratiebronnen en omschrijving van wat onder diaconaat wordt verstaan) en anderzijds concrete uitwerkingen van beleidsvoornemens per werkveld opgenomen. Het totale aandachtsgebied van diaconaat is verdeeld in de werkvelden:

         Algemeen en organisatie

         Eredienst

         Gemeentediaconaat

         Binnenlands diaconaat (Kerk en Samenleving)

         Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

         Jeugddiaconaat

         Duurzaamheid

         Financieel beheer

 

Doelstellingen
Als algemeen doel streeft het college van diakenen ernaar om het bewustzijn in de gemeente voor diaconale zaken te vergroten.
Op het terrein van gemeentediaconaat is het streven op doelgroepen (ouderen, minder draagkrachtige leden e.d.) gerichte activiteiten te ontplooien en te continueren in het kader van omzien naar elkaar. Een concreet doel is het signaleren en verminderen van financiŽle noden.
Op het terrein van binnenlands diaconaat zijn als speerpunten aangewezen: duurzaamheid (rentmeesterschap van de aarde), vluchtelingenhulp en armoedebestrijding. Naast de doelstelling van vergroting van het maatschappelijk bewustzijn streven diakenen ernaar concrete hulp te bieden in de vorm van financiŽle en bestuurlijke ondersteuning.
Op het terrein van ZWO is het doel financieel bij te dragen aan Kerk in Actie, hierbij wordt het landelijk collecterooster gevolgd en opvolging gegeven aan eventuele noodhulp. Verder te participeren in specifieke projecten van Kerk in Actie en de eigen Diaconie te versterken door collectes voor het Noodfonds van Kerk en Samenleving.
Het terrein financieel beheer en het beschikbare vermogen biedt ruimte om:
a. bij ernstige calamiteiten en/of noodsituaties direct (financiŽle) hulp te kunnen bieden.
b. beleggingsvormen te kiezen met een diaconaal karakter in plaats van met een maximale rendementsdoelstelling, zoals microkredieten, duurzaamheid en projecten welke worden gefinancierd door de instelling Protestants Diaconaal Krediet Nederland maar ook bij banken (bijvoorbeeld Triodos bank).

 

De doelgroepen
Diaconaat is een taak en roeping die alle gemeenteleden aangaat. De wervende activiteiten zijn op alle gemeenteleden gericht. De ondersteunende activiteiten zijn gericht op zowel de hele gemeente van De Baai, de samenleving van Etten-Leur en medemensen in andere delen van de wereld.

 

Situatie en knelpunten

         De bezieling in de gemeente voor onze diaconale taak is momenteel beperkt. Een (te) kleine maar wel actieve groep houdt zich hiermee actief bezig. De werving van nieuwe diakenen is een knelpunt en wellicht mede hierdoor komen vernieuwende activiteiten nauwelijks van de grond. Ook is het tekort aan diakenen voelbaar bij het dienstdoen op zondag.

         De zichtbaarheid van het diaconaat is nogal beperkt. Daarbij komt dat het moeilijk is om noden van mensen te onderkennen. Mensen in financiŽle nood komen pas met een hulpvraag "als het water hen aan de lippen staat". Voor het ontwikkelen van goed functionerende "diaconale antennes" is nog een flink stuk werk te leveren

         Het binnenlands diaconaat (Kerk en Samenleving)) kampt vooral met beperkte deskundigheid en menskracht voor respectievelijk het thema duurzaamheid en het effectief kunnen participeren in locale organisaties in de samenleving.

         FinanciŽle beleidsdoelstellingen lopen gevaar door dalende collecteopbrengsten (teruglopend aantal kerkgangers) en lage rendementen van belegd vermogen.

 

Beleidsvoornemens

 

Algemeen en organisatie

         De gemeenteleden meer informeren over zaken die met het diaconale werk te maken hebben om zo bewustwording van onze rol in het maatschappelijke speelveld te versterken.

         Aansprekende nieuwe activiteiten ontplooien om zo het diaconale draagvlak binnen de gemeente te vergroten, waar mogelijk met mensen die eerder nog niet actief betrokken waren.

         Activiteiten van de Diaconie continu evalueren om te bepalen of ze voortgezet, aangepast of beŽindigd zullen worden.

         Vervullen van vacatures in het College van Diakenen of in haar werkgroepen mede door de eerder genoemde beleidsvoornemens.

         Ontwikkelen van beleid om externe organisaties en personen te betrekken bij het signaleren van noden in de gemeente en daarbuiten.

         Streven naar minimaal zeven diakenen en minimaal twee diaconaal rentmeesters.

         Meer aandacht voor vorming en toerusting van de diakenen en het begeleiden van nieuwe diakenen.

Eredienst

         In samenspraak met de werkgroep Liturgie inhoud blijven geven aan diaconaat in de eredienst.

         Meer aandacht vragen in het gebed voor het goed besteed worden van de diaconale gaven.

         Het diaconaat meer (letterlijk) in beeld brengen in de eredienst zodat het omzien naar de ander een gezicht krijgt.

Gemeentediaconaat

         Het versterken van de diaconale antenne in contacten met gemeenteleden in het algemeen en tijdens het huisbezoek in het bijzonder; daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aanvullende informatie voor en instructie van ambtsdragers en contactpersonen.

         Elk jaar bij het opstellen van het werkplan te toetsen of de betreffende activiteit nog past bij de doelstelling die aan de activiteit ten grondslag lag. Gelijktijdig zal worden beoordeeld of er nieuwe activiteiten dienen te worden opgezet.

         Participeren in secties en de werkgroep senioren en bij andere (pastorale) activiteiten waar nodig.

         Participeren in taakgroep jeugd.

Binnenlands diaconaat

         Het beleidsmatig continueren van de speerpunten "vluchtelingen" en "armoede"; jaarlijks de activiteiten hieromtrent te (her)overwegen en vast te leggen in het werkplan diaconaat.

         Alternatieven zoeken voor geldwerving voor het noodfonds.

         De gemeente bewust maken van de bovengenoemde problematiek en proberen meer te betrekken bij de activiteiten.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

         Zodra de mogelijkheden zich voordoen, wat vooral te maken heeft met de bezetting van de werkgroep ZWO, nieuwe activiteiten ontplooien om geld te werven of bewustwording over de relaties met de derde wereld te stimuleren Helaas is de werkgroep ZWO in de afgelopen periode ter ziele gegaan en is de taak tijdelijk overgenomen door het College van Diakenen en zal getracht worden deze werkgroep nieuw leven in te blazen.

         Proberen om contacten tussen De Baai en partners elders in de wereld op te bouwen.

         Zoeken naar meer samenwerking met andere kerken in de regio/classis, o.a. om van elkaar te leren, elkaar te versterken en elkaar te helpen via gezamenlijke projecten.

 

Jeugddiaconaat

         In samenwerking met de Taakgroep Jeugd diaconale activiteiten ontplooien die specifiek zijn gericht op de doelgroep.

 

Duurzaamheid

         Het opnieuw leven inblazen in de werkgroep Duurzaamheid die in de afgelopen beleidsperiode ter ziele is gegaan, wellicht kunnen we op deze wijze meer en blijvende aandacht en daarom invulling geven aan het predicaat 'Groene Kerk' dat we hebben gekregen.

Financieel beleid

         Het huidige risicomijdende beleggingsbeleid continueren en toetsen op diaconaal karakter en/of duurzaamheid.

         Doorlopende bezinning op alternatieve vormen van geldwerving.

Voor een volledig beeld van de diaconale activiteiten en het diaconale beleid kan het beleidsplan Diaconie 2019-2022 worden geraadpleegd.

5.5. JEUGD

Structuur

Taakgroep jeugd/Kernteam jeugd
Organisatorisch is het de bedoeling dat afgevaardigden van het kinder- jeugd- en jongerenwerk vanuit de gemeente zitting nemen in de taakgroep jeugd. Deze taakgroep is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van het kinder- jeugd- en jongerenwerk in de leeftijd van 0 t/m 12 en 13 t/m18 jaar. Waar mogelijk ook 19 t/m 25 jaar. Haar taak is: uitwisseling van ideeŽn, organiseren van activiteiten, ondersteuning aan de leiding van het kinder- jeugd- en jongerenwerk en verslaglegging aan de kerkenraad.
Door een groot gebrek aan menskracht kan deze opzet op dit moment niet gerealiseerd worden. Daarom is er voorlopig een kernteam Jeugd, gevormd met de jeugdouderling en pastoraal medewerker jeugd, onder voorzitterschap van de kerkelijk werker. Zodra er een jeugddiaken bevestigd wordt zal hij/zij ook zitting nemen in het kernteam jeugd. De voorzitter heeft een coŲrdinerende taak rondom alle activiteiten betreffende het kinder- jeugd- en jongerenwerk. De voorzitter vertegenwoordigt het kinder- jeugd- en jongerenwerk in de kerkenraad.

Jeugdpastoraat
Het signaleren van mooie en minder mooie omstandigheden die kinderen en jongeren in hun leven tegenkomen is van groot belang. De jeugdouderling, pastoraal medewerker en kerkelijk werker zijn in eerste instantie verantwoordelijk om te signaleren. Maar ook de gehele gemeente draagt haar verantwoordelijkheid om mooie en minder mooie situaties in vertrouwen te melden aan de kerkelijk werker. De kerkelijk werker coŲrdineert het pastoraat onder kinderen, jeugd en jongeren tot 25 jaar. Het pastoraat wordt in eerste instantie uitgevoerd door de jeugdouderling of pastoraal medewerker. In onderling overleg kan hiervan per situatie afgeweken worden en zal de kerkelijk werker het pastoraat voor die betreffende situatie overnemen.

Diaconaat
De jeugddiaken is samen met de diaconie, waarvan de jeugddiaken onderdeel uitmaakt, voor nu de kerngroep jeugd, later taakgroep jeugd en de rest van de gemeente verantwoordelijk voor het dienen door en voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar.
Een mooie uitdaging om hen met een nieuwsgierige en open blik met elkaar in contact te brengen.

MISSIE EN VISIE VAN HET JEUGDWERK IN DE BAAI

"We are the world, we are the children.
We are the ones who make a brighter day, so let's start giving"

Deze charitatieve songtekst uit 1985 omvat het motto van het jeugdwerk in De Baai.

Enerzijds omvat deze songtekst de inhoud van de missie, zoals de stellers van het genoemde beleidsstuk die getracht hebben te verwoorden.
Anderzijds omvatten deze liedregels ook datgene waar de betrokken gemeenteleden voor willen gaan.
Samen met kinderen, jongeren en nadrukkelijk ook samen met de rest van de gemeente.

Bovenstaand motto is op kinderen en jongeren van toepassing als ook op de hele gemeente. Immers alle gemeenteleden zijn samen op weg naar het Koninkrijk van God. In die zin is de hele gemeente ingesloten als het gaat om het Koninkrijk van God tastbaar te maken in ons midden. Ook als het gaat om jeugd in de kerk. In het bijzonder is deze tekst toegespitst op de kinderen en de jongeren. Hen moeten we die aandacht en mogelijkheden geven en aanreiken om op eigen wijze en passend bij hun belevingswereld op weg te gaan naar het Koninkrijk. In die zin moet de hele gemeente hen die mogelijkheden geven en dientengevolge ook investeren in de kinderen en de jongeren van de gemeente. Dit beleidsplan is voor alle kinderen en jongeren.

Te denken valt aan

         De nu al actieve kinderen van actieve ouders en/of opa's en oma's.

         De niet actieve kinderen/jongeren van actieve ouders en/of opa's en oma's.

         Alle kinderen/jongeren die ingeschreven staan in onze gemeente.

         Alle kinderen/jongeren die zich aangesproken voelen om deel te nemen aan een activiteit.

         Alle kinderen/jongeren die (onvoorzien) te maken krijgen met moeilijke en vreugdevolle aspecten in hun leven.

         Alle kinderen/jongeren die vanuit school/educatie nieuwsgierig zijn naar en deel willen nemen aan een activiteit.

 

Missie
Wij bieden de jeugd een veilige ontmoetingsplaats waar ze gestimuleerd worden om God te ontdekken.
De missie voor het kinder- en jongerenwerk in De Baai is als volgt te omschrijven.
De Baai is een plek waar kinderen en jongeren:

- Met recht en gerechtigheid, met vrede en heelheid in aanraking komen.

- GeÔnspireerd worden om zo in het leven te staan.

- In aanraking komen met de christelijke traditie en zelf ook op ontdekkingstocht mogen gaan door de Bijbel en de geloofswereld heen.

- Geleerd wordt niet doelloos, apathisch en hopeloos toe te kijken onder het mom van: "Wij kunnen toch niets", maar hen leren dat alle kleine beetjes helpen.

- Leeftijdsgenoten ontmoeten en hun leven kunnen delen met elkaar, ze zijn niet alleen.

- Echt ruimte ontdekken voor hun eigen leefwereld.

- Alles kunnen neerleggen wat hen bezighoudt, positieve en negatieve zaken.

- Begeleid worden door het leven heen.

Kinderen en jongeren zijn belangrijk in onze gemeente. Niet alleen omdat ze de toekomst hebben, ook niet omdat ze straks verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van de kerk, gewoon omdat ze er mogen zijn en volwaardig gemeentelid zijn.

Visie
Kinder- en jongerenwerk moeten een prominente plaats innemen in het totale beleid van onze gemeente en bij de organisatie van activiteiten. Professionele krachten zijn verantwoordelijk voor de organisatie voor het kinder- en jongerenwerk.

In dit beleidsstuk richten wij ons vooral op de gemeenteleden van 0 tot 25 jaar.

Bij de categorie van 0 tot 12 jaar is het van groot belang ook de ouders en de christelijke school te betrekken.
Bij de categorie jongeren vanaf ongeveer 12 tot 18 jaar blijft het belangrijk ouders te betrekken maar moeten we ook rekening houden met de ontwikkelingsfase waarin deze jongeren zich bevinden. Jongeren vanaf een jaar of 12 worden steeds zelfstandiger. Vaak in een wisselende verhouding van loskomen en vasthouden aan hun ouder(s). In deze leeftijdsfase is het dan ook belangrijk de jongeren zelf verantwoordelijkheid te leren dragen binnen het jeugdwerk. Maar ook de ouder(s) zullen op de hoogte gebracht worden van de activiteiten die voor deze doelgroep georganiseerd worden.
Te allen tijde zal per kind bekeken worden in welke kinder- of jeugdgroep het kind het beste kan gedijen. Dit is mede afhankelijk van het inzicht van de ouder(s), de ontwikkelingsleeftijd, ongeacht de werkelijke leeftijd en in overleg met de kerkelijk werker.
De categorie jongvolwassenen vanaf ongeveer 18 tot 25 jaar heeft haar eigen verantwoordelijkheid te dragen als zij willen meedoen aan activiteiten binnen de Baai. Als er voor hen activiteiten georganiseerd worden zullen zij wel actief benaderd worden door iemand van de kerngroep jeugd.

Het ontwikkelen van activiteiten zal zoveel als mogelijk samen met andere taakgroepen worden opgepakt. De gehele gemeente is immers verantwoordelijk voor elkaar en zeker ook voor het kinder- jeugd- en jongerenwerk.

Als fundament voor alle activiteiten benoemen we de volgende vier pijlers

         Leren, staat voor het (geloofs)onderwijs ofwel de catechese in de gemeente.

         Vieren, betreft de liturgische vieringen en diensten in de gemeente.

         Dienen, is de diaconale kant van de gemeente.

         Ontmoeten, vindt plaats op alle plekken en de

         menten binnen en buiten de gemeente waar mensen elkaar ontmoeten.

Voor iedere leeftijdscategorie moeten er activiteiten zijn, die aan deze vier pijlers voldoen. Soms is er overlap en kan ťťn activiteit meerdere pijlers bestrijken.

De volgende activiteiten vanuit het kernteam jeugd worden al georganiseerd
- Jeugdzondag, in principe iedere eerste zondag van de maand. Op deze jeugdzondagen worden er drie verschillende activiteiten aangeboden onder drie verschillende leeftijdscategorieŽn.
- CrŤche van 0 tot 4 jaar.
- Kinderdienst 2.0 van 4 tot 12 jaar
- Jeugdkerk van 12 tot 19 jaar
- Kerk-op-Schootviering van 0-5 jaar, driemaal per jaar.
- Startzondagactiviteit, Kerstactiviteit, Palmpasenactiviteit, slotactiviteit.
- Jeugddiensten tweemaal per jaar (deze activiteit valt onder verantwoordelijkheid van Predikant, kerkelijk werker en kerkenraad).
-" Gastlessen school en kerk doordeweeks.
- Terugkomavond doopouders.
De activiteiten die op dit moment worden georganiseerd zijn geen statische activiteiten.

Voor de beleidsperiode 2021 - 2026 zijn de volgende voornemens benoemd

         Concreet onderzoeken waar kinderen/jongeren in deze tijd van social media maar ook Social Distance (door de wereldwijde pandemie Covid-19), behoefte aan hebben.

         Concreet onderzoeken hoe jongeren na de pandemie benaderd en geactiveerd kunnen worden, voor welke activiteiten, van het kinder- jeugd- en jongerenwerk in de Baai.

         Concreet onderzoeken of wij in deze tijd van werk- en gezinsdruk welke veel ouders ondervinden, een rol kunnen spelen in het enthousiasmeren van de ouders om toch naar de zondagse dienst te komen zodat hun kind kan deelnemen aan het kinderprogramma.

         Concreet onderzoeken hoe we gemeenteleden enthousiast krijgen mee te draaien als jeugdleiding bij de al bestaande activiteiten en nieuw te ontwikkelen activiteiten.

         Een "jeugdbrede" sportactiviteit / slotactiviteit of kampweekend organiseren aan het eind van het seizoen.

 

Beleidsvoornemens, te ontwikkelen activiteiten, voor na het seizoen 2021.
Het is belangrijk in beweging te blijven ondanks dat de wereld op dit moment in de ban is van de wereldwijde pandemie Covid-19. Met alle hoop die in ons is, blijven we positief vooruitzien en plannen maken voor de toekomst zoals:

         Organiseren van themabijeenkomsten voor gemeenteleden met als doel het belang onder de aandacht brengen dat het jeugdwerk gemeente breed gedragen moet worden. It takes a whole church to raise up a child.

         Volwassen gemeenteleden koppelen aan een kind, jeugdige, jongvolwassene, een zogenaamd 'buddy project' (te denken valt hier aan een praatje maken met elkaar in de kerk, een kaartje sturen, bidden voor het kind, samen aan tafel zitten tijdens een kerklunch of naast elkaar zitten in de dienst enz.

         Een grote gezamenlijke jeugdzondag per jaar.

         Diensten voor en door jong en ouder. Thema's met en door jongeren/ouderen bepaald, maar de dienst zodanig invullen dat zowel jong en oud zich er in kunnen vinden.

         Laagdrempelige diensten, die inhoudelijk aansluiten bij de belevingswereld van jongeren waarin jongeren een taak in de dienst vervullen.

         kerk en gastlessen school uitbreiden.

         Een school en kerkdienst doordeweeks per schooljaar.

         Kamperen met de jongeren.

 

IdeeŽn en inzicht om verder te kunnen, worden vaak geboren tijdens contacten met mensen om ons heen die op welke manier dan ook, een bepaalde affiniteit hebben met het kinderwerk. Belangrijk is dan ook om hierin te investeren zoals:

         Ontwikkel contacten met kerken in de nabijheid. (plaatselijk of werkgemeenschap)

         Deelname aan leerzame bijeenkomsten door de kerngroep. (Bijvoorbeeld georganiseerd door JOP vanuit de PKN of andere christelijke organisaties).

         Ontwikkel contacten met scholen

Onze droom voor de toekomst is een bloeiend jeugdwerk waarin kinderen een groeiend vertrouwen krijgen in zichzelf en vooruit durven zien naar een hoopvolle toekomst omdat zij gehoord en geleerd hebben van een God die hen aanvaardt omdat je bij Hem mag zijn wie je bent.

5.6. BEHEER

1. Inleiding

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vijf personen: ťťn ouderling-kerkrentmeester, hij is lid van de kerkenraad en vier kerkrentmeesters, welke benoemd worden door de kerkenraad. Het is de bedoeling om de vacature van ouderling kerkrentmeester in te vullen. Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak zorg te dragen voor het beheer van goederen en gelden, waarvan de Protestantse Gemeente te Etten-Leur eigenaar is.
Hoewel de gehele kerkenraad verantwoordelijk is voor alle vermogensrechtelijke zaken heeft zij deze verzorging, voor zover niet van Diaconale aard, toevertrouwd aan genoemd college.

2. Taken van Het College van Kerkrentmeesters

In overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad het scheppen en onderhouden van de materiŽle en financiŽle voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

         het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente.

         het zorg dragen voor de geldwerving;

         het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;

         het beheren van de goederen van de gemeente;

         het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde personeelsbeleid;

         het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen, die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn;

         het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek en het belijdenisboek.

         het fungeren als opdrachtgever van kosters en andere beherend en administratief werkzame vrijwilligers;

         het beheren van de archieven van de gemeente;

         het beheren van de verzekeringspolissen;

         het beheren van de begraafplaats aan de Lange Brugstraat;

         het verzorgen van het onderhoud van de onroerende goederen, installaties en inventarissen;

         het intern of extern faciliteren van de productie van drukwerken;

         het faciliteren van het extern meeluisteren van kerkdiensten;

         het regelen van organisten, bij afwezigheid van de vaste organist;

         het faciliteren van de bar/buffet voor het wekelijks koffiedrinken na de dienst, rondom vergaderingen en overig gebruik van De Baai.

3. Omgevingsfactoren

Onze gemeente heeft te maken met de volgende omstandigheden:

         toenemende vergrijzing;

         afname van het aantal leden; afname kerkbezoek;

         minder inkomsten;

         nagenoeg geen actieve jeugd en actieve jonge ouders;

         minder vrijwilligers en kortere en beperktere inspanning van vrijwilligers;

         leeftijd van huidige vrijwilligers neemt toe, en de fysieke kracht neemt af;

         meer regelgeving van de overheid; ANBI, AVG;

         meer regelgeving vanuit PKN betreffende administratieve zaken;

         negatieve publiciteit over kerken in zijn algemeenheid.

4. Beleidsvoornemens College van Kerkrentmeesters met betrekking tot de kerk:

         De tot het College behorende taken plichtsgetrouw uitvoeren, ons houden aan de wetgeving en de voorschriften van de PKN en eigen burgerlijke gemeente;

         Als een goed werkgever zorgzaam omgaan met ons personeel en vrijwilligers;

         Aandacht geven aan het behouden van vrijwilligers door middel van goed overleg, kleine attenties en organisatie van een jaarlijkse "Kerstborrel";

         Vrijwilligersovereenkomsten opstellen met vrijwilligers die de maximale onbelaste fiscale vergoedingen krijgen, met vermelding van taakomschrijving en vergoeding;

         Up to date houden van alle onroerende en roerende zaken;

         Nadere bezinning over de aspecten veiligheid; AED aan de buitenzijde van het gebouw; oefenen; actualiseren ontruimingsplan en het geven van trainingen voor hulpverleners;

         Nadere bezinning over archivering en aanstellen van een archivaris;

         Nadere bezinning over taken, die eventueel uitbesteed kunnen worden als vrijwilligers niet beschikbaar zijn;

         In zijn algemeenheid de druk op vrijwilligers lichter maken door een scala van maatregelen en uitbestedingen. Kerkbalans digitaal, lichter meubilair, Kerkklok frequentie, inschakelen dienstencentrum PKN;

         Het structureel verminderen van de werkzaamheden bij een aantal vrijwillige zwaargewichten;

         Bijdrage leveren aan Groene Kerkzijn door inkopen van groene energie, fairtrade producten en duurzaam geproduceerd papier, onderhoud uit te voeren rekening houdend met het duurzaamheids aspect (keuze bij vervanging verlichting e.d.), evenals het vermogen zo duurzaam mogelijk te beleggen;

         Fondsen benadering toepassen, bij grote ingrijpende projecten;

         Een positieve band opbouwen met de buurt bewoners, voorbeeld hiervan is het naar buiten brengen van de AED en aansluitend organiseren van oefenavonden voor de buurtbewoners;
" Bij de Actie Kerkbalans aandacht geven aan periodieke giften en legaten;

         De kerkordelijke noodzaak vanuit de PKN en de intentie om meer ambtsdragers voor het college te werven.

5. Beleidsvoornemens College van Kerkrentmeesters met betrekking tot de begraafplaats:

         De positieve uitstraling door het uitstekende onderhoud en beheer behouden

         Zolang er capabele vrijwilligers zijn, houden we de begraafplaats in eigen beheer;

         Als het nodig is, gaan we taken uitbesteden: grafwerkzaamheden, onderhoud, administratie;

         Als de continuÔteit van de kerk zelf in gevaar komt: verzelfstandigen we de begraafplaats of dragen we hem over aan een andere instantie, zoals beschreven bij punt 24 van het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters 2019-2025;

         Tot en met 2025 hanteren we de huidige tarieven, waardoor we een significant lager prijsniveau gaan creŽren ten opzichte van de gemeentelijke begraafplaats.

Voor een volledig beeld van de activiteiten en het beleid zie het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters 2019-2025.

5.7. LEREN

Uitgangspunt

Een levende gemeente is een lerende gemeente. Het is de taak van de gemeente om in voortgaande relatie met de Bijbel, traditie en de hedendaagse maatschappij wegen te vinden voor het leven van alledag hier en nu.

Doelgroep

De hele gemeente en zij, die zich aangesproken voelen om te participeren in ťťn of meerdere toerustingactiviteiten en/of (gesprek)groepen.

Situatie

         Catechese: Een belangrijk onderdeel van het leren is de geloofsopvoeding. Dit gebeurt tijdens de kerk op schoot diensten, een paar keer per jaar gehouden na de kerkdienst voor de jongste kinderen. Tijdens de maandelijkse kinderdienst 2.0 aan kinderen van de basisschool en tijdens de maandelijks jeugdkerk voor jeugd vanaf ongeveer 12 jaar in de kelder, wordt een vorm van geloofsopvoeding gegeven, namelijk de verhalen uit de Bijbel verbinden met datgene wat de tieners bezighoudt.

         Tevens is er voor iedereen boven de 18 de mogelijkheid voor belijdeniscatechese, waarin we proberen in diverse gesprekken (in zowel groepen, als personen) te komen tot verwoording van het eigen, persoonlijke geloof en wellicht het doen van belijdenis.

         Ook zijn er mogelijkheden voor toerusting ambtsdragers en medewerkers: Ook dit wordt gezien als een kerntaak van de gemeente, waarbij de predikant of een andere professionele medewerker van de PKN wordt ingeschakeld. Het gaat o.a. om ouderlingen en pastoraal werkers, diakenen, leiding van de kinderdienst 2.0, jeugdkerk en meer. Deze toerusting kan op verzoek van een taakgroep/werkgroep plaatsvinden of door de Kerkenraad, predikant of professioneel medewerker van de PKN op eigen initiatief worden georganiseerd.

         Huiskamergesprekken. Naast ontmoeting spelen uitwisseling en verdieping van het geloof en de inhoud van het jaarthema een belangrijke rol. In die zin zijn Huiskamergesprekken bij uitstek voorbeelden van een levende, lerende gemeente.

         Overige toerusting: Er zijn gesprekskringen en maaltijdgroepen, die zelfstandig draaien. Tevens zijn er een aantal werkgroepen die bewustwording en bewustmaking hoog in het vaandel hebben staan. Een voorbeeld hiervan is de werkgroep Kerk & IsraŽl, die de gemeente bewust wil maken van de Joodse wortels van ons geloof. Daarnaast moet genoemd worden het Oecumenisch Overleg Etten-Leur. Dit overleg weet zich gesterkt door het geloof in Jezus Christus, die bad om de eenheid van de Kerk.

Beleidsvoornemens

         Invoering van een hedendaagse vorm van catechese voor jong en wat minder jong.

         Organiseren van toerustingcursussen voor ambtsdragers en werkgroepleden door de predikant of een andere professionele medewerker. Binnen de PKN zullen de mogelijkheden worden onderzocht.

         Het stimuleren van het geloofsgesprek in de gemeente op diverse manieren.

         Onderzoeken of Vorming en Toerusting niet meer moet vallen onder taakgroep Pastoraat, maar breder doortrekken in de organisatie. Hierdoor ontstaat een situatie om naast de huiskamergesprekken ook andere activiteiten in het kader van het leren te organiseren.

         De taken van taakgroep pastoraat worden hier enigszins door verlicht.

         Huiskamergesprekken hebben een missionair karakter. Het zou mooi zijn als we naast de bekende gemeenteleden een vorm zouden kunnen vinden om ook die gemeenteleden uit te nodigen die zelden of nooit een zondagse viering bezoeken. In de regel zal het jaarthema het onderwerp zijn. De taakgroep pastoraat zal gevraagd worden om te assisteren bij het uitnodigen en evt. het uitvoeren.

         Organiseren van gesprek- en werkgroepen over onderwerpen, die bij het jaarthema horen, maar ook daarvan kunnen afwijken. Bijvoorbeeld praten over een nieuw theologisch boek, dat stof doet opwaaien; theologische ontwikkelingen, situatie in de maatschappij etc.

         Vieren en leren zijn onlosmakelijk verbonden. Daartoe zullen er een paar keer per jaar zogenaamde na-de-koffiegesprekken worden georganiseerd, waarin na de kerkdienst en het koffiedrinken een uur nagepraat kan worden over bijvoorbeeld. het thema van de viering; onverwachte gebeurtenissen in de wereld etc.

         Stimuleren van gemeenteleden om te participeren in inhoudelijke dienstvoorbereiding.

         Andere activiteiten. Met andere woorden: Leren door te ontmoeten, te bezoeken, te horen, te zien etc. etc. Voorbeelden hiervan: door binnen de eigen geloofsgemeenschap ruimte te scheppen voor oecumenische en interreligieuze kontakten. Maar ook kontakten te onderhouden met niet kerkelijke organisaties en afvaardigingen hiervan uit te nodigen om te participeren in een viering of activiteit, museumbezoek etc. etc.

         Aan het begin van een kerkelijk seizoen ontvangt ieder gemeentelid een boekje met daarin de (toerusting)activiteiten van het hele kerkelijke seizoen. Daartoe moet tussen Kerst en de zomervakantie voorafgaand aan dat betreffende kerkelijke seizoen een jaarthema, evenals de meeste kerkelijke activiteiten bekend en geregeld zijn.

         Publiceren van bijzondere, kerkelijke activiteiten, opdat ook mensen van buiten kunnen participeren in kringen, bijzondere bijeenkomsten etc.

         Zoeken naar gemeenteleden, die samen met predikant en eventueel kerkelijk werker aan de slag willen met bovenstaande beleidsvoornemens.

         Onderzoeken in hoeverre de huidige vormen van catechese voldoende zijn of dat er behoefte is aan andere invulling.

         Opleiden en blijvend toerusten van gemeenteleden met als doel in de toekomst voor te kunnen gaan in vieringen, zoals uitvaartdiensten, vespers etc.

6. VERANTWOORDELIJKHEDEN

         Het toezicht op het actueel houden van beleidsplannen en opstellen van nog niet gerealiseerde plannen ligt bij de kerkenraad evenals de feitelijke goedkeuring ervan.

         Het periodiek bespreken van voortgang van de beleidsvoornemens per onderdeel van het beleidsplan in de reguliere vergaderingen van de Kerkenraad.

         Het dagelijkse toezicht op de voortgang van de activiteiten berust bij moderamen, die de kerkenraad in brede zin hierover informeert.

7. EVALUATIE

Elk jaar vergelijkt de kerkenraad de actuele situatie met de beleidsvoornemens in het beleidsplan en informeert over de bevindingen aan de gemeente.
Indien nodig wordt het beleidsplan, of een deel daarvan tussentijds aangepast, na de gemeente daarover te hebben gehoord.
In ieder geval wordt het beleidsplan herzien vůůr december 2026

TOP

Profielschets gemeente, situatie maart 2021

De Protestantse Gemeente te Etten-Leur (in het dagelijkse verkeer De Baai genoemd) is een gemeente:

       Waar onder de kerkelijke gemeente naast Etten-Leur ook Hoeven, Sprundel en Sint Willebrord vallen (17% van de adressen), met in totaal 760 pastorale adressen (circa 1300 geregistreerde leden), waarvan er 93 adressen onder het ouderenpastoraat vallen (stand 1 januari 2021).

       Waar de verschillen tussen Hervormd, Gereformeerd en Luthers door al bijna 50 jaar Samen op Weg (vanaf 1972) en de vereniging in 2006, in grote mate zijn verdwenen.

       Waar, met name onder het actieve deel van de gemeente, een sterke vergrijzing optreedt en veel van de jongeren en hun ouders moeilijk bij de gemeente te betrekken zijn.

       Waar ook in onze gemeente de in veel gemeenten aanwezige problemen rond het nog meeleven met de kerkelijke gemeente manifest zijn.

       Waarin zowel pastoraat als diaconaat in woord en daad een belangrijke plaats inneemt.

       Waar de activiteiten voor kinderen en jongeren nieuw leven wordt ingeblazen door maandelijkse jeugdzondagen te organiseren en te proberen om daar waar mogelijk en gewenstde ouder(s) vanuit pastoraat te stimuleren hun kind(eren) binnen de gemeente mee te laten doen aan de voor hen georganiseerde activiteiten

       Waar ťťn dienst per zondag wordt gehouden, die tot de coronapandemie met haar vele beperkingen werden bezocht door ongeveer 100 gemeenteleden.

       Waar de organisatie werkt vanuit het model van "kerkenraad met werkgroepen", maar door het ontbreken van vertegenwoordigers vanuit de taakgroepen Jeugd en Pastoraat niet meer optimaal kan functioneren.

       Waar nog ruim 100 vrijwilligers in meer of mindere mate een bijdrage leveren aan activiteiten binnen De Baai of op de begraafplaats.

       Waar een goede relatie is met de Rooms Katholieke parochie in Etten-Leur en andere geloofsgemeenschappen.

       Waar in ieder geval tot februari 2022 een kerkelijk werker actief is (0,4 FTE), die zich speciaal richt op de leeftijdsgroep 0-55 jaar.

       Waar de gemeente beschikt over een ruime vrijstaande pastorie die naast het kerkelijk centrum ďDe BaaiĒ ligt. Beiden zijn gebouwd in 1970 en de pastorie is in 1990 verbouwd.

Uitgebreide zakelijke informatie over onze gemeente is ook te vinden in onze Kerkgids en in het Beleidsplan 2021-2026 Over de "kleur" van de gemeente is meer te lezen in de inleiding "Doelgericht op weg" van de Plaatselijke Regeling van onze gemeente.