Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag

Gemeentebrief van deze week

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

 

ZONDAG 19 NOVEMBER 2017

 

LITURGIE 19 november 2017               

 

Zingen:

Lied 43: 3, 4 en 5

klein gloria zie tekst

Lied 216

Lied 119: 14

Lied 62: 1 en 5

Lied 905

Lied 755

Lezingen:

Psalm 62

Matteüs 11: 25 t/m 30

 

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer,

en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen

 

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan ds. W.M. Schraven te Lopik.

 

KINDERDIENST 2.0

Voor de leerlingen van de basisschool is er vanaf 10.00 uur kinderdienst 2.0

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Vandaag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMEN UIT DE KERK.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Oostdijk. Er zijn al afspraken gemaakt wie deze bloemen zal bezorgen.

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op zaterdag 11 november riep de Almachtige God Zijn geliefd kind Anna Christina Voss-Mortier terug in Zijn Hemels Koninkrijk. Zo geven Gé en de kinderen aan dat Annie Voss terug gekeerd is naar haar Schepper. Annie is enkele dagen voor haar overlijden 90 jaar geworden en heeft heug’lijke feit nog in familie- en vriendenkring groots mogen vieren.  We denken aan haar trouwe en toegewijde man Gé, haar kinderen, kleinkinderen en familie en vrienden. Zij zijn in onze gedachten en gebeden. Ter nagedachtenis van Annie hebben we vorige week zondag enkele coupletten van Psalm 116 gezongen. De dankdienst voor haar leven heeft afgelopen donderdag in de Baai plaats gehad, waarna ze begraven is in Venlo.

 

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

Zondag 26 november a.s. is in de Opgang de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de dienst op deze zondag gedenken wij als gemeente onze overledenen in het afgelopen kerkelijk jaar. Op deze zondag noemen we de namen van die 24 overledenen met liefde en respect, want zo blijven ze levend in ons midden, ook al zijn zij gestorven. Ter nagedachtenis als teken van onze christelijke hoop steken we voor een ieder een kaars aan, aan de paaskaars. De nabestaanden zijn allen hiertoe uitgenodigd. Na afloop van de dienst kunnen zij de kaars die voor hun familielid of vriend is aangestoken, meenemen en is er gelegenheid om met een kopje koffie/thee na te praten. Als gemeente willen we natuurlijk om hen allen heen staan. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om hier bij te zijn. Er is crèche en kindernevendienst, welke beide worden verzorgd door Jikke Smith. Kerkkoor  “De Baai” verleent haar medewerking aan de dienst. Wim Frankhuijzen bespeelt het orgel/de piano.

 

FILOSOFIE/THEOLOGIE OP DE MIDDAG

Op woensdag 22 november komen we weer bij elkaar rondom het boek “Filosofen op de kansel”. We lezen in het hoofdstuk over Augustinus in combinatie met het Bijbelboek Prediker. We beginnen om 13.30 uur in de Baai. Hartelijk welkom om mee te doen.

 

HUISKAMERGESPREK

Op donderdag 23 november is er om 20.00 uur een huiskamergesprek voor sectie Zuid. Het vindt plaats bij mevr. Hannie Zock. Voor meer informatie: Joke Borsboom of Hetty v.d. Weerd.

 

OPROEP

De gemeente hecht er aan dat er op zondag kindernevendienst is. Echter voor zondag 3 december a.s. is er nog niemand gevonden. De resterende data van dit kalenderjaar zijn ingevuld. Daarom:wie wil er op zondag 3 december, als er kinderen zijn,  de kindernevendienst verzorgen? Misschien gaf U vroeger leiding aan zondagschool of kindernevendienst, zat U in het onderwijs, of bent U een bevlogen ouder....we kunnen U goed gebruiken. U mag zelf een mooi Adventverhaal uitzoeken. En als U hulp nodig heeft dan is Uw predikant beschikbaar. Ook voor de eerste helft van 2018 moeten we nog een negental zondagen invullen. Het rooster ligt op de glazen tafel in de ontvangsthal. Schrijft U Uw naam op? We zouden er heel erg blij mee zijn

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

EETCAFÉ

Maandag 4 december is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Mieke Boekhold, tel. 076-5429425.

 

OPEN KERKEN BRABANT

Op zondag 26 november a.s. wordt er een Open Kerkendag gehouden in Brabant. Ook wij als Protestantse Gemeente De Baai nemen hieraan deel. Dit betekent dat wij tussen 13.00 uur en 16.00 uur bezoekers kunnen ontvangen die wel iets van onze kerk en het gebouw willen weten. Natuurlijk zijn gasten ook welkom tijdens de reguliere kerkdienst om 10.00 uur.

Om de gasten te ontvangen staan verschillende vrijwilligers klaar evenals een kopje koffie of thee.

Naast onze kerk zijn ook de Vincent van Gogh kerk (aan de Markt), de Lambertuskerk en de Petruskerk open. Een mooie gelegenheid om met familie en/of vrienden een rondje langs de kerken te maken of gewoon familie, vrienden en kennissen hierop te attenderen.

Voor degenen die iets meer willen weten over deze Open Kerken Brabant verwijzen wij naar de website www.openkerkenbrabant.nl. Hierop vindt u ook de openingstijden van de diverse kerken.

Tot ziens op 26 november.

 

VERKOOP AMANDELSTAVEN

Vandaag is de 1e verkoopdag van onze heerlijke amandelstaven voor ons nieuwe project Yabima. Bent U vergeten te bestellen? Geen nood, we hebben enkele staven extra bijbesteld. Onze 2e verkoopdag is op zondag 3 december. De bestellijsten  liggen bij de garderobe op tafel, op de vensterbank in de kerkzaal en in de foyer.  Mochten er mensen zijn die een grotere bestelling willen plaatsen voor bv.  hun werknemers of U wilt een bestelling op een andere dag geleverd hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. Neem dan even contact op met een van de leden van de werkgroep. We hopen weer op een succesvolle  verkoop. De werkgroep ZWO bedankt U alvast voor uw bijdrage.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 1 december  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 26 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar, zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST