Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018

 

LITURGIE 19 augustus 2018               

 

Zingen:

Psalm 122:1-3

Lied 647:1-4

Lied 675:1 en 2

Lied 10 oranje bundel

Lied 738:1-4

Lied 556:1,2, 4 en 5

respons gebeden Lied 681

Lied 634:1 en 2

Lezingen:

Ester 5 en 6 (enkele verzen)

 

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

DE DIENST VAN VANMORGEN

Ook deze zondag lezen we weer uit het Bijbelboek “Ester”, We gaan verder waar we op 8 juli jl. gebleven zijn. Dit keer twee hoofdstukken. We hopen met elkaar geïnspireerd te worden door hoofdstuk 5 en 6. Daarnaast zingen we een aantal toepasselijke liederen, natuurlijk begeleid door onze eigen Wim Frankhuijzen.

 

KINDERNEVENDIENST

Er is tijdens de vakantieperiode geen kindernevendienst.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Op deze zondag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte.

 

VOOR ONZE GASTEN

Elke zondag is er na de dienst gelegenheid om elkaar in de foyer bij een kop koffie of thee te ontmoeten.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMENGROET

Vandaag zijn er 3 bossen bloemen die als groet van de gemeente gaan naar respectievelijke de familie C. Dekker (sectie Zuid), de familie A. van Beek (sectie zuid) en mevrouw B.D. Bijl (sectie Noord).

 

WAARNEMING

Omdat ons gezin in de luxe positie zat deze zomer twee keer op vakantie te mogen (Enerzijds onze eigen geboekte reis naar Menorca en anderszins de uitgenodigde reis door mijn ouders naar Oostenrijk) ben ik lekker uitgerust om weer geïnspireerd aan de slag te gaan in en rondom de Baai . Vier bevlogen dames hebben tijdens mijn afwezigheid de waarneming op zich genomen. Wil Hoogers, Tineke Roos, Joke Frankhuijzen en Neeltje Oostmeijer. Ze hebben tijdens mijn vakantie heel wat te doen gehad. Ik ben heel blij en dankbaar voor wat zij de afgelopen zomertijd voor de gemeente en een aantal gemeenteleden hebben gedaan. We mogen dankbaar zijn dat Neeltje, Joke, Tineke en Wil zich op eigen en zo bijzondere wijze zich hebben ingezet met veel liefde voor diegenen, die op hun pad kwamen en nog komen. Denkende namens veel gemeenteleden te spreken: ”Alle vier....reuze bedankt voor alles wat jullie de afgelopen weken hebben gedaan”.

 

TOT SLOT

Hopende dat U ook een fijne vakantie heeft gehad (of wellicht heeft U nu nog vakantie) gaan we op weg naar onze startzondag op 16 september a.s. De zondag, waarna alles weer beginnen gaat. Leest U de Kerkklok en natuurlijk de nieuwe gemeentegids er maar op na. Er staat weer heel wat te gebeuren het komende seizoen. We hopen elkaar dan ook regelmatig te ontmoeten rondom de zondag, maar ook op andere dagen van de week; in het kerkgebouw, maar ook elders.

Een hele fijne week voor U allen en vrede en alle goeds toegewenst van Ds. Ellen van Sluijs

 

PASTORAAT

In overleg en met toestemming van het Moderamen is besloten om tot september kaarten te sturen naar gemeenteleden als groet in het omzien naar elkaar.

Elke zondag liggen er een paar kaarten op de tafel in de hal. U kunt daar uw naam op schrijven.

Na de dienst liggen deze kaarten in zaal 4. U kunt tijdens het koffie drinken alsnog uw naam er bij schrijven. Op maandag worden de kaarten op de post gedaan.

Het is tevens een mogelijkheid om pastorale signalen door te geven, zoals ziekte, ziekenhuisopname en dergelijke. Maar ook goede en mooie signalen kunt u doorgeven aan de dames die bij de kaarten staan.

Mede namens Neeltje Oostmeijer, Tineke Roos en Joke Frankhuijzen dank voor uw medewerking en hartelijke groet,

Wil Hoogers.

 

WEL EN WEE

Sinds 25 mei kunnen we deze rubriek door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet meer in de gemeentebrief opnemen als daarin ook persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen. Dit zou alleen mogen als betrokkene zelf schriftelijk toestemming geeft om deze gegevens te gebruiken en deze toestemming ook wordt gearchiveerd. Daarom heeft de kerkenraad met veel pijn in het hart (vooralsnog) besloten hieraan om diverse redenen niet te beginnen, hoewel zij van mening is dat het delen van deze informatie binnen de gemeente van veel belang is. Daarom is ook in de laatste vergadering van het moderamen en in een gesprek met de pastorale medewerkers actief binnen het bijzonder pastoraat afgesproken dat de zomermaanden gebruikt zullen worden voor het verzamelen van informatie over de manier waarop in andere gemeenten (binnen de PKN) met dit probleem wordt omgegaan.   Ook zullen eventuele ontwikkelingen op de website van de PKN in de gaten worden gehouden.

U kunt de kerkenraad hierbij helpen om informatie met ons te delen. U kunt dit melden bij de scriba (persoonsgegevens in de aanhef van deze brief), bij één van de andere kerkenraadsleden of bij de genoemde pastorale medewerkers (gegevens paragraaf 5.5.2.4 Kerkgids)

 

EETCAFÉ

Maandag 3 september is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Mieke Boekhold, tel. 076-5429425.

 

NIEUWS VAN DE WERKGROEP INTERIEUR BEHEER

Vanaf 13 augustus tot eind november 2018 hangt er werk van Marlene van Alphen in foyer van De Baai.

Marlene is aan de TH in Delft afgestudeerd als architect. Deze achtergrond is in haar werk terug te vinden. Al zoekt zij naar de abstractie. De vraag “hoeveel kun je weglaten en toch laten zien wat je vertellen wilt” blijft haar leidraad.

Er is een selectie van werken gemaakt, waarbij het thema “Holland” centraal staat met o.a. twee schilderijen van de Zaanse Schans. Het eerste is vrij realistisch en het tweede is een impressie van dit toch voor Holland zo kenmerkende landschap. Een derde schilderij heet “zondagochtend” omdat het voor haar die typische sfeer heeft.

Meer werk van haar is te zien op de site: www.marlenevanalphen.nl

Wij wensen u veel kijkplezier.

Namens de werkgroep, Corry Koornneef

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 24 augustus  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 26 augustus zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST