Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021

 

ORDE VAN DIENST 19 september 2021

 

Liederen:

Psalm 66:1

Psalm 66:6 en 7

Lofprijzing zie tekst

Lied 146a:1, 3 en 7

Psalm 124:1, 3 en 4

Lied 1010:1, 2 en 4

Lied 362:1 en 3

Lied 416:1, 2, 3 en 4

Lezingen:

Esther 7:1-10

Johannes 14:23-29

 

Lofprijzing

voorganger:          Heer, open onze lippen.

gem. zingt: Zo zal onze mond uwe lof verkondigen,                          

voorganger:          van de opgang der zon tot haar ondergang

gem. zingt:       zij de naam des Heren geloofd!

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan mevrouw ds.  A. Gierkink te Giessen

Zij schrijft bij deze dienst: " Esther is een heel bijzonder Bijbelboek. God wordt nergens genoemd, maar toch ….. Misschien daarom ook wel zo herkenbaar Esther en Mordechai leven als het ware op de tast. Ze horen geen stem uit de hemel, zien geen brandende braamstruik en hebben geen visioenen, maar toch….. Het Schriftgedeelte van vandaag zit vol spanning, Esther moet handelen op het scherpst van de snede. Het boek heeft ook ironische ondertonen en ook daarvan krijgen we in ons gedeelte iets van mee."

 

COLLECTES

De eerste collecte is de Vredeswerkcollecte voor Kerk in Actie

Zending Israël/Palestina

Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

 

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 19 september 2021

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMENGROET

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Rehorst (sectie noord).

 

CORONA

Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen dinsdag over versoepelingen rond de coronapandemie heeft het moderamen overlegd over de aanpassingen die wij binnen De Baai kunnen nemen.

Besloten is onder meer het volgende:

a. met ingang van zondag 26 september is het niet meer nodig om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Wel blijft het advies om rekening met elkaar te houden.

b. op diezelfde zondag zullen de stoelen in de kerkzaal weer in de vanouds bekende opstelling staan en is de in- en uitgang van de kerkzaal weer aan de kant van de hal.

c. reserveren vooraf is dan niet meer nodig, maar in verband met de logistieke zaken rond de startzondag (viering Heilig Avondmaal, koffie na de dienst) wordt u voor die zondag nog wel vriendelijk verzocht om via het bekende e-mailadres te laten weten dat u komt. Daarna is reserveren helemaal niet meer nodig.

d. de viering van het avondmaal zal in de dienst van 26 september in lopende vorm plaatsvinden. In de gemeentebrief van die zondag zal een toelichting hierbij worden geplaatst

e. Voorlopig is wat betreft koffiedrinken na de dienst afgesproken dat dat in de maanden oktober en november 1 keer per maand zal worden gehouden. In principe daarna weer wekelijks. Intussen zal gewerkt worden aan een nieuw rooster voor de koffieschenkers.

f. Voorlopig blijven we de liedteksten bij de orde van dienst projecteren, maar vanaf volgende week zijn er weer liedboeken beschikbaar.

g. Voor de collectes blijven we werken met mandjes bij de uitgang die nu geplaatst zullen worden in de vensterbank achterin de kerkzaal (zowel aan de halkant als aan de kant van de foyer)

f. andere bijeenkomsten in De Baai kunnen weer plaatsvinden, maar steeds moet bekeken worden wat eventuele risico's zijn (ventilatie in combinatie met het aantal aanwezigen en de soort activiteit).,

WERELDWIJDE DAG VAN DE VREDE :  21 september                                    

Op dinsdag 21 september is het weer wereldvredesdag. Natuurlijk vallend in de vredesweek. Enkele jaren geleden is er in het Oderkerkpark in Etten-Leur een vredesboom geplant door de gezamenlijke kerken in samenwerking met de plaatselijke overheid. Meestal waren we op 21 september gewend om in de Schonckzaal een vredesprogramma te bieden, waarna er een stille tocht was naar de vredesboom in het park. Dit om met elkaar de vrede te vieren en vrede in de wereld en in onze leefgemeenschap te propageren.  Dit jaar beperken we ons net als vorig jaar tot een buitenactiviteit.   Het Oecumenisch Overleg organiseert daartoe een Walk of Peace,  voorafgegaan door een kort programma met een bijdrage van het kinderkoor De Hartegalen,  een gesproken  woord van  de burgemeester en het lezen van een gedicht;  gestart wordt bij het Waaggebouw in het Oderkerkpark om half acht;  daarna  lopen we richting de vredesboom, waarna we de avond bij de boom afsluiten. Aandacht voor de vrede. Broodnodig om bij stil te staan.    Het thema voor dit jaar is:  Inclusief samenleven. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

U wordt van harte uitgenodigd om op 21 september mee te lopen met deze Walk of Peace.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 1 oktober ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 26 september 2021 zal voorgaan ds. Pieter ter Veen te Almere.

Het is op deze zondag startzondag en in de dienst vieren we ook samen het Heilig Avondmaal.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST TOE