Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 21 APRIL 2019 - PASEN

 

Voor deze dienst is er een volledige liturgie beschikbaar

Voor de tekst klik hier

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

DE DIENST VANDAAG

In de dienst vanmorgen mogen we het Paasfeest ten volle vieren. De lantaarntjes van de kinderen worden opnieuw aangestoken aan de nieuwe Paaskaars; er wordt medewerking verleend aan de dienst door een gelegenheidskoortje, dat samen met de gemeente een paar mooie liederen zal zingen; Wim Frankhuijzen bespeelt vanzelfsprekend het orgel/de piano en Rogier de Pijper speelt dwarsfluit. We lezen het Paasevangelie volgens Johannes en er is een vrij Paasverhaal. Een vrolijke viering voor jong en oud.

 

LITURGISCHE SCHIKKING

 

CRÈCHE

Deze zondag is er crèche voor de kinderen, geleid door David en Veerle van Beek.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Vandaag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMEN

Dit weekend zijn er drie bossen. Het eerste boeket is in de Paasnacht weggegeven. De beide andere bossen zullen na de Paasdienst overhandigd worden. Aan wie....dat blijft nog een verrassing.

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op 8 april is overleden de heer Cornelis van Dijke. Hij is 57 jaar oud geworden.  Meneer van Dijke woonde IJzeren Pot 15 te Etten-Leur.

Op zondag 28 april zullen we Cornelis van Dijke gedenken in de kerkdienst. Onze gedachten gaan naar diegenen die Cornelis van Dijke intens missen en veel van hem gehouden hebben. De uitvaart heeft inmiddels plaats gevonden.

 

WOORD VAN DANK

Als U dit leest op Paasochtend of daarna dan hebben de vieringen in de Stille Week en de Paasochtenddienst (bijna) plaats gevonden. Aan al die diensten is heel veel werk besteed door heel veel mensen. Ik kan onmogelijk iedereen afzonderlijk bedanken. Ik zou zeker iemand vergeten. Daarom wil ik U/jou heel hartelijk danken voor Uw/jouw inzet de afgelopen tijd. Velen hebben geen idee wat er allemaal bij deze dienstencyclus komt kijken. Allen heel erg bedankt.

 

RECTIFICATIE

In het liturgieboekje van Goede Vrijdag is abusievelijk, door mijn fout, de verkeerde naam van de Kruiswegstaties vermeld. Daarom hier nog maar even voor de goede orde:de getoonde schilderijen zijn geschilderd door Ruud Bartlema, verder lazen we Mattheus 27 en teksten van Ruud Bartlema en Els Speet.

 

EINDEXAMENS

U heeft/jij hebt het waarschijnlijk al gezien. In de ontvangsthal van de Baai staat weer het bekende schoolbord. Dit impliceert dat de eindexamens er aan zitten te komen. Als vanouds willen we de examendoende jongeren van te voren succes wensen. Kent U/ken jij een jongere uit de gemeente, die in mei eindexamen doet, schrijf dan voor de volgende maand voor- en achternaam op het bord. We hopen hem/haar dan te kunnen verrassen.

Natuurlijk wens ik de betreffende jongeren nu al veel succes bij het blokken en straks tijdens de examens.

 

 

 

TOT SLOT

wens ik U allen Gezegend en Vrolijk Pasen toe.

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

EETCAFÉ

Maandag 6 mei is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij

Danièlle Breedveld, tel. 076-5014338.

 

EVA

Woensdag a.s. is er weer een ontmoetingsochtend van EVA (Economie, Vrouwen en Armoede).

Plaats van ontmoeting: Centrum "De Baai". Tijd: half 10 tot half 12.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Joke Gelderblom tel. 076-5022495 of Sabine v.d. Bosch tel 076-5017105

 

THEATERVOORSTELLING ‘DE OMZIENERS’

Op donderdag 2 mei en vrijdag 3 mei a.s. is er in De Baai een theatervoorstelling getiteld ‘De Omzieners’. Op beide dagen begint de voorstelling om 20.00 uur. Voor iedereen die nog geen uitnodiging heeft ontvangen liggen er enveloppen met het formulier op de vensterbank achterin de kerkzaal.

Deze voorstelling wordt gebracht door de Joseph Wresinski Stichting. Dit is een multicultureel theatercollectief van professionele theatermakers en mensen die in armoede leven.

U wordt van harte uitgenodigd deze voorstelling bij te wonen.

Voor aanmelding kunt u de uitnodiging raadplegen.

Namens de organisatie, Jan van den Oever

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 26 april  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 28 april zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST

 


 

 

 

 

 

In de Paastuin bloeit het Hooglied

 

 

 

 

 

**************************

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor de Paasjubel 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liturgische schikking:

 

  Jezus uit de dood verrezen (witte bloem).

  Hier in de tuin, waar knoppen openbreken,

  waar het naar lente en naar leven geurt,

  is eens voorgoed de stille kracht gebleken

  van wat met Gods wil steeds opnieuw gebeurt.

(uit het lied: WIND)

  'De Heer heeft zich over ons ontfermd'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers:

Organist/Pianist: Wim Frankhuijzen

Fluit: Rogier de Pijper

Lector: Emma Dijkstra

Koor: enkele gemeenteleden

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs


 

 

Muziek

 

Welkom en gezongen groet:

  voorganger    Gegroet jij, jij, die om liefde komt en licht; Gegroet

  vrouwen        Gegroet jij, jij, die om leven komt en licht; Gegroet

  mannen         Gegroet jij, jij die om vrede komt en licht; Gegroet

 

Staande zingen we: Lied 630 vers 1, 3 en 4

 

Sta op! Een morgen ongedacht,

Gods dag is aangebroken,

er is in één bewogen nacht

een nieuwe lent' ontloken.

Het leven brak door aarde en steen,

uit alle wond'ren om u heen

spreekt, dat God heeft gesproken.

 

Al wat ten dode was gedoemd

mag nu de hoop herwinnen;

bloemen en vogels, – alles roemt

Hem als in den beginne.

Keerde de Heer der schepping weer,

dan is het tevergeefs niet meer

te bloeien en te minnen.

 

Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,

de schoot van ’t graf ontkomen.

De morgen is vol nieuw geluid, –

werp af uw boze dromen.

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,

is voor het lichaam nu vrij baan

naar een bestaan volkomen.

 

Bemoediging en drempelgebed:

  voorganger    Onze hulp is in de Naam van de Heer

  allen              die hemel en aarde gemaakt heeft.

-4-

 

Ter bemoediging mogen de kinderen de lichtjes ontsteken aan de nieuwe paaskaars, terwijl we zingen:

 

Dit is een morgen als ooit de eerste,

zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,

vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

                               (Lied 216)

 

Kyriegebed

 

Lofprijzing:

  voorganger    De Heer is opgestaan.

  allen              De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

 

Samen met het koor zingen we: 'Hallelujah'

       (Tekst: Leonard Cohen)

koor:    I heard there was a secret chord

that David played, and it pleased the Lord.

But you don't really care for music, do you?

Well it goes like this: The fourth, the fifth.

The minor fall and the major lift.

The baffled king composing Hallelujah,

allen    Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

koor     Your faith was strong but you needed proof.

You saw her bathing on the roof.

Her beauty and the moonlight overthrew you.

She tied you to a kitchen chair.

She broke your throne, and she cut your hair.

And from your lips she drew the Hallelujah.

allen    Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

koor     Your Well maybe there's a god above.

But all l've ever learned from love

was how to shoot somebody who out drew you.

And it's not a cry that you hear at night.

It's not someone who's seen the light.

It's a cold and it's a broken Hallelujah.

allen     Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Schriftlezing: Jesaja 25:6-9

  Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken

  een feestmaal aan:

  uitgelezen gerechten en belegen wijnen,

  een feestmaal rijk aan merg en vet,

  met pure, rijpe wijnen.

  Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt,

  de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.

  Voor altijd doet hij de dood teniet.

  God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,

  de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg

  – de HEER heeft gesproken.

  Op die dag zal men zeggen:

  'Hij is onze God!

  Hij was onze hoop: hij zou ons redden.

  Hij is de HEER, hij was onze hoop.

  Juich en wees blij: hij heeft ons gered!'

 

Samenzang: Psalm 118 vers 1

 

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen:

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die de Heer vreest, laat het horen:

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

 

Lezing: Johannes 20:1-10

  Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam

  Maria uit Magdala bij het graf.

  Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald.

  Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie

  Jezus veel hield, en zei:

  'Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze

  hem nu neergelegd hebben.'

  Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf.

  Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller

  dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.

  Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging

  niet naar binnen.

  Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in.

  Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus' gezicht

  bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een

  andere plek.

  Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen

  was, het graf in.

  Hij zag het en geloofde.

  Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood

  moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.

 

Samenzang: Lied 624 vers 1 en 2

 

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!

Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

 

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,

die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,

die aanvaardde kruis en graf, halleluja,

dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!

 

Lezing: Johannes 20:11-18

  Maria stond nog bij het graf en huilde.

  Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in

  witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van

  de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.

  'Waarom huil je?' vroegen ze haar.

  Ze zei: 'Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem

  hebben neergelegd.'

  Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet

  dat het Jezus was.

  'Waarom huil je?' vroeg Jezus. 'Wie zoek je?'

  Maria dacht dat het de tuinman was en zei:

  'Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt

  neergelegd, dan kan ik hem meenemen.'

  Jezus zei tegen haar: 'Maria!'

  Ze draaide zich om en zei: 'Rabboeni!' (Dat betekent ‘meester’.)

  'Houd me niet vast,' zei Jezus. 'Ik ben nog niet opgestegen naar de

  Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg

  naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie

  God is.'

  Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen:

  'Ik heb de Heer gezien!'

  En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

 

Samen met het koor zingen we: 'You are my hiding place'

koor 1x Engels, 1x Nederlands, allen 1x Nederlands

 

You are my hiding place. You always fill my heart

with songs of deliverance. Whenever I am afraid I’ll trust in you.

I will trust in you. Let the week say: I am strong in the strength of the Lord..

 

U bent mijn schuilplaats Heer. U vult mijn hart steeds weer

met een verlossingslied. Telkens wanneer ik angstig ben, steun ik op U.

Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van de Heer.

 

Overweging

 

Muzikaal intermezzo

 

Samenzang: 'In de Paastuin bloeit het Hooglied' (Melodie: Lied 791 Tekst: Sytze de Vries)

 

In de Paastuin bloeien bloemen

in een taal die zich verstaat

met de kleuren van de liefde

en het licht in vol ornaat

 

In de Paastuin van de schepping

zingt het wie de tuinman is

lelie in een kroon van dorens

witte roos in de woestijn

 

Als een parel glanst het zilver

van het kruidje-roer-me-niet

schoongewassen door haar tranen

als gedoopt in haar verdriet

 

Want zij heeft haar naam vernomen

van haar Vriend de ereprijs

Hij zal alle tranen drogen

sleutelbloem van het paradijs

 

Laat nu de viool maar spelen

dat het altijd lente was

opgefleurd en opgetogen

zingt het door het groene gras

 

Fluit het kruid in klare tonen

Jezus is de ereprijs!

Hij het zaad, de vrucht van liefde

ridderspoor naar het paradijs

 

In de Paastuin bloeit het Hooglied

van verlangen, bloemtapijt

dat zijn kleur bewaart en doorbloeit

hemelsbreed en aardewijd!

 

Paasverhaal

 

Muzikaal intermezzo

 

Mededelingen en collecte

Tijdens de collecte luisteren we naar muziek

 

Voorbeden

Na de woorden: 'daarom bidden en zingen wij':

 

   allen:

   It's me, it's me, it's me oh Lord, standing in the need of prayer. (2x)

 

   koor:

   Not my father, not my mother, but it's me oh Lord (2x)

   standing in the need of prayer.

 

   allen:

   It's me, it's me, it's me oh Lord, standing in the need of prayer. (2x)

 

   koor:

   Not my brother, not my sister, but it's me oh Lord (2x)

   standing in the need of prayer.

 

   allen:

   It's me, it's me, it's me oh Lord, standing in the need of prayer. (2x)

 

   koor:

   Not my preacher, not my teacher, but it's me oh Lord (2x)

   standing in the need of prayer.

 

Stil gebed

 

We bidden samen het Onze Vader

 

Staande zingen we het slotlied: Lied 634

 

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

 

Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

 

Zegen

allen zingen: Amen, amen, amen