Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

ZONDAG 17 JUNI 2018

 

Voor orde van dienst klik hier

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

DE DIENST VANDAAG

Je bent nooit ergens voor niets. Dat is wat het Bijbelboek Ester ons leert. Het is geschreven om mensen in nood een hart onder de riem te steken. En vaak dienst het ook als aansporing om het er niet bij te laten zitten. “Niets is onmogelijk”, wil Ester zeggen. Deze zondag richten we ons op het grote feest dat Ahasveros organiseert voor zijn vele gasten en de gevolgen van deze uitspatting.

 

KINDERNEVENDIENST

Er is deze zondag geen kindernevendienst.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie.

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem gekomen kan worden.

Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn. Elk inloophuis heeft een eigen programma, afgestemd op de behoeften in de wijk. Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Op deze zondag vragen wij weer uw speciale aandacht voor deze collecte.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMEN

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. Marinus Prins. Sectie Zuid.

 

DE DIENST VOLGENDE WEEK

Op zondag 24 juni sluiten we ons jaarthema een beetje af. Niet helemaal. Ook in het volgende kerkelijke seizoen blijven we ons richten op Hervorming en vernieuwing. Juist omdat het allemaal wat langzamer is gegaan, dan we eigenlijk voor ogen hadden. Wel krijgt het nieuwe jaarthema een andere titel, maar we blijven ons bezig houden met vernieuwing en de route naar kerk 2025. Daarom dit keer maar een kleine terugblik op activiteiten van het afgelopen seizoen en richten ons toch op de toekomst. Er is ook kindernevendienst 2.0. De kinderen gaan een spannende tocht maken door de Bijbelverhalen heen, zowel binnen als buiten en enkele gemeenteleden werken mee aan deze afsluitende activiteit.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 22 juni  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 24 juni zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

Op deze zondag is er voor de kinderen van de basisschool weer kinderdienst 2.0. Deze dienst begint tegelijk met de gewone kerkdienst.

Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er Basement.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST

 

LITURGIE 17 juni 2018               

 

Zingen:

Intochtslied zie tekst

Lied 413

Kinderlied Lied 6 oranje bundel

Lied 738

Lied zie tekst

Lied 23B:1,2,3 en 4

Psalm 87

Lezing:

Ester 1:1-22

Intochtslied:  Vol van verwachting zijn wij gekomen.

Uit: Zangen van zoeken en zien. Lied 107.

 

Vol van verwachting zijn wij gekomen

om weer te weten waartoe wij bestaan.

Verstillend van binnen, verlangend te horen

Het levende Woord, dat opnieuw wordt geboren

waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

 

Tijd vloeit ineen;verleden wordt heden.

Toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord.

Herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,

Herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn.

Die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

 

Samengekomen om te gaan vieren.

Uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,

Dat warm en met liefde en licht is doorweven,

Ons helpt om ons leven gestalte te geven,

verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

 

Wij, die met eigen ogen.

Melodie: Geef vrede, Heer geef vrede. Lied 1010.

 

Wij, die met eigen ogen de aarde zien verscheurd,

maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt:

Dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn.

Dat mensen mensen doden. Dat wij die mensen zijn.

            

Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld,

aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld.

Wij, die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard.

Dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.

 

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt.

Dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt.

Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft.

Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.