Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

 

ZONDAG 28 NOVEMBER 2021 - EERSTE ADVENT

 

ORDE VAN DIENST 21 november 2021

 

Liederen:

Lied zie tekst

Kyrie Lied 463

Lied 25:1, 4 en 10

Lied 464:1 en 2

Lied 221:1 en 3

Lied 442

Lezingen:

Zacharia 14:4-11

Lucas 1: 1-25

Vol van verwachting

(uit:Gezangen voor Liturgie/ Eva’s lied)

 

Vol van verwachting zijn wij gekomen

om weer te weten waartoe wij bestaan.

Verstillend van binnen, verlangend te horen

het levende Woord dat opnieuw wordt geboren                                                                                               waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

 

Tijd vloeit ineen, verleden wordt heden,

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,

die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

 

Samen gekomen om te gaan vieren

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,

dat warm en met liefde en licht is doorweven,

ons helpt om ons leven gestalte te geven.

Verwachtingsvol staan wij gereed voor dit feest.

 

 

 

 

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan mevrouw ds. J.H. Veldhuizen, Zandhoven (B)

 

COLLECTES

De eerste collecte is de Adventscollecte voor Kerk in actie  Werelddiaconaat

Vandaag starten we met de actie “Geef Licht” van Kerk in Actie voor de duizenden kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen die moeten opgroeien onder erbarmelijke omstandigheden. Zonder uitzicht op een nieuwe toekomst. Wij gunnen hen een beter leven!  Met deze kerstcampagne hopen we er aan bij te dragen dat vluchtelingenkinderen voedsel, kleding en onderwijs krijgen. We brengen licht en hoop voor de toekomst. Doet U mee?

Iedere zondag in de Advent zullen we een kind in de schijnwerpers zetten en zo een gezicht geven.

Vandaag is dat Ibrahim uit Syrië over wie we in de dienst meer zullen horen.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 28 november 2021

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

LITURGISCHE SCHIKKING

Thema van de liturgische schikkingen van de 4 Adventszondagen zijn de voor-moeders van Jezus. Zij worden verbeeld door de poppetjes van een Matroesjka.

Vandaag Tamar, (de naam betekend Palmboom of Dadelpalm). Dadelpitten waaruit de Palmbomen voortkomen en Palmbladeren, deze hebben vele vertakkingen, zij duiden de vele nakomelingen aan tot en met Jezus.

Tamar was een sterke vrouw, die geen loopje met zich liet nemen. Toen haar man was overleden en zijn broer zich niet aan de Leviaat-wet wilde houden, heeft zij zich,  onder vermomming van hoer,  aan haar schoonvader Juda gepresenteerd. Als betaling zou zij een geitenbokje krijgen, als het groot genoeg was. Maar zij eiste als onderpand Juda’s zegelring, kettingen en zijn staf. Toen uit hun samenkomst een tweeling werd geboren, waarvan Peres de oudste was, heeft Juda zijn schuld aan haar toegegeven en zijn zonen erkend.

De eerste kaars wordt aangestoken.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMENGROET

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Moes-Schoonveld (sectie HSW).

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op zondag 14 november j is in de leeftijd van 87 jaar overleden Wilhelmina Wesselien van Haren - van Duinen

En op maandag 15 november is in de leeftijd van 87 jaar overleden Arie van Haren.

Zij woonden Emmalaan  764 te Etten- Leur. De crematies hebben plaatsgevonden op zaterdag 20 november te Breda.

 

KINDEREN EN OUDERS

Hebben jullie je óók al opgegeven voor het kinderkerstfeest van 24 december in de Baai? Dit kan i.v.m. de inkoop en organisatie tot uiterlijk zaterdag 18 december via: kerkelijkwerker.ettenleur@gmail.com

 

 

GESPREKSGROEP SENIOREN

2 woensdagochtenden zijn we bij elkaar geweest met beide keren een mooi programma.
De afspraak was dat we in december niet de eerste woensdag, maar de 2e bij elkaar zouden komen, dus op 8 december en dan aandacht zouden besteden aan kerstfeest.
Maar een oplopend aantal besmettingen in onze regio laten het niet toe om bijeen te komen. Dus, heel jammer en vervelend, maar de seniorengespreksgroep komt in de maand december te vervallen. Onze vaste leden zijn inmiddels per brief geïnformeerd, maar mochten er nog mensen zijn die het plan hadden om een keer te komen kijken…
Hoe het er in januari voor staat beslissen we eind december. 

 

Peter Stam

 

EVA

Woensdag 1 december a.s. is er weer een ontmoetingsochtend van EVA (Economie, Vrouwen en Armoede).

Plaats van ontmoeting: Centrum "De Baai". Tijd: half 10 tot half 12.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Joke Gelderblom tel. 076-5022495 of Sabine v.d. Bosch tel 076-5017105

 

CORONA PERIKELEN

(Aangepaste herhaling van de vorige week)

Op vrijdag 12 november werden, zoals bij iedereen bekend is, nieuwe coronamaatregelen van kracht in verband met de explosief groeiende besmettingsaantallen.

Zaterdag 13 november zijn wij vervolgens als moderamen bij elkaar gekomen om met elkaar te bespreken hoe wij hiermee als gemeente om zouden kunnen gaan.

Als gevolg van deze maatregelen moeten wij met elkaar op zoek naar manieren waarop wij in de maatschappij en ook binnen de kerk elkaar kunnen blijven ontmoeten. Wij doen dan ook met z’n allen onze uiterste best om vanuit de liefde tot God en tot elkaar manieren te vinden om gemeente te zijn en als gemeente, waarbinnen zoveel (zeker voor het coronavirus) kwetsbare mensen participeren, elkaar in de eredienst en daarbuiten te ontmoeten en, voor zover dit in ons vermogen ligt, een zo veilig mogelijke omgeving voor iedereen mogelijk te maken.

Als moderamen hebben wij gemeend de volgende moeilijke keuzes te maken:

De dienst van zondag 14 november laten wij doorgaan waarbij het dragen van een mondkapje tijdens het lopen door het gebouw verplicht zal zijn en wij vragen nog meer expliciet om afstand van elkaar te houden. Op zo’n korte termijn achtten wij het niet mogelijk om andere maatregelen te nemen en goed met elkaar te communiceren.

Als moderamen hebben wij ook met elkaar gesproken over het inzetten van de corona app, zoals ook bijvoorbeeld bij bioscopen en theaters is toegestaan. Bijkomende moeilijkheid hierbij is dat wanneer een activiteit niet is aangeduid als activiteit waarbij het coronatoegangsbewijs verplicht is dan is het niet toegestaan om naar een coronatoegangsbewijs te vragen! Dit is wel toegestaan bij evenementen en culturele plekken. Om deze reden heeft het moderamen het standpunt ingenomen dat een dergelijke maatregel niet zonder overleg binnen de kerkenraad kan worden genomen.

Om toch duidelijkheid te geven over de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die op zondag 21 november zal worden gehouden, hebben wij naar aanleiding van de volgende overwegingen ervoor gekozen om tijdens de dienst op zondag 14 november de mededeling te doen dat deze dienst alleen voor nabestaanden en genodigden toegankelijk zal kunnen zijn.

Deze overwegingen zijn:

•Op dit moment wordt het niet wenselijk geacht om de inrichting van de kerkzaal weer te veranderen in de zogenaamde clusteropstelling waardoor, wanneer wij de 1,5 meter willen handhaven, het maximaal aantal bezoekers circa 30 personen zal zijn.

•Het aantal nabestaanden, genodigden en medewerkers (waaronder medewerkers pastoraat, ambtsdragers, koster, organist en koor) aan de dienst ligt minstens tussen de 40 en 50 personen.

•Het inzetten van het coronatoegangsbewijs is naast het hiervoor genoemde ook praktisch lastig in te voeren. Hoe gaan wij hier namelijk mee om indien een nabestaande of genodigde niet beschikt over een coronatoegangsbewijs of deze niet zou willen tonen?

Op woensdag 17 november hebben wij als kerkenraad tijdens een extra kerkenraadsvergadering met elkaar gesproken over de wijze waarop wij in de komende periode, zolang de huidige coronamaatregelen van kracht zijn, als gemeente op zondag bij elkaar kunnen komen.

De volgende afspraken werden gemaakt:

•De basisregels (handen wassen/desinfecteren, 1,5 meter afstand houden en bij klachten blijven we thuis en laten ons testen), worden hierbij zoveel als mogelijk in acht genomen.

•Vanaf zondag 28 november is in verband met de beperking in het aantal zitplaatsen reservering weer noodzakelijk. Aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst (uiterlijk vrijdag om 12.00 uur) via het adres
 reserverenkerkdienstdebaai@gmail.com

•Tijdens het lopen dragen we een mondkapje. Aan iedereen wordt gevraagd er hierbij rekening mee te houden dat tijdens het lopen over de gangpaden het niet altijd mogelijk zal zijn om 1,5 meter afstand aan te houden tot mensen die inmiddels plaats hebben genomen.

•We handhaven de opstelling in de kerkzaal en hierbij hebben wij het aantal stoelen uitgebreid. Aan iedereen wordt dringend verzocht om bij het gaan zitten er rekening meer te houden om tussen bezoekers vanuit verschillende huishoudens minimaal 2 stoelen vrij te houden. Na iedere rij die als zitplaats beschikbaar is zal een rij geheel leeg worden gehouden.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 5 december 2021, tweede zondag van advent, zal voorgaan ds. P. de Graaf, Kruiningen.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST TOE