Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag

Gemeentebrief van deze week

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

 

ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017 - STARTZONDAG

 

Voor deze dienst is er een volledige liturgie beschikbaar

Voor de tekst klik hier

 

VOORGANGER

In deze dienst zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

DE DIENST VAN VANDAAG

Zoals U weet starten we vandaag met het nieuwe kerkelijke seizoen met als naam : “Hervorming en vernieuwing”. Niet zoals gepland was buiten, maar i.v.m. de weersomstandigheden van de afgelopen week speelt het hele programma zich IN de Baai af. In het kader van het Lutherjaar speelt de acteur/dominee FERDINAND BORGER zijn toneelstuk  over Luther. Ferdinand Borger is bekend van het radio- en TVprogramma “het Vermoeden”. Hij heeft meegewerkt aan een aantal programma’s van IKON en EO en reisde enkele jaren geleden langs PKN gemeentes met zijn toneelstuk over Calvijn. Nu staat dus Luther centraal in zijn spel.   Na de dienst, waaraan “Kerkkoor de Baai”haar medewerking verleent en Wim Frankhuijzen de samenzang begeleidt vinden er na de koffie een tweetal optredens plaats van de kinderen en het koor en daarna gaan we met elkaar eten. Een POTLUCKLUNCH . We eten met elkaar van wat er mee gebracht is door gemeenteleden. Om 13.00 uur sluiten we het programma af. 

 

LITURGISCHE SCHIKKING

Naar aanleiding van het nieuwe thema "Hervormen en Vernieuwen" hebben we de Lutherroos of Lutherzegel gemaakt. Dit is het wereldwijde herbare symbool voor het Lutheranisme, door Maarten Luther persoonlijk ontworpen als een uitdrukking van zijn theologie en geloof, waarmee hij autorisatie gaf aan zijn correspondentie.

Wilt u er meer over de samenstelling ervan lezen kijk dan op: http://nl.wikipedia.org/wiki.Lutherroos

Clasina en Froukje wensen u een fijne startzondag toe

 

KINDERDIENST 2.0

Vandaag is er voor de eerste keer voor de kinderen van de basisschool kinderdienst 2.0. Deze dienst begint op aangeven van de voorganger.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Vandaag vragen we weer speciale aandacht voor deze collecte.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

KINDERPROGRAMMA VANMORGEN.

De kinderen tot ongeveer 12 jaar starten deze startzondag samen met de volwassenen. Als het toneel over Luther begint, gaan de kinderen  naar de kelder en kindernevendienst ruimte en hebben daar een leuk en aansprekend programma met muziek en dans. Na de dienst mogen de kinderen laten zien wat ze in de kelder hebben geoefend. Doe jij ook mee. Het wordt heel erg leuk.

 

DE BLOEMEN VAN VANDAAG

Dit keer weer twee bossen bloemen. Allereerst gaat er een boeket als groet van de gemeente naar de heer Lips te Wagenberg. De andere bos gaat naar mevrouw Maaike Westerhof te Etten-Leur.

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op 6 september jl. is overleden mevrouw Rosa Bingley-Prang. Boven haar rouwkaart stonden een tweetal teksten vermeld. Allereerst de mooie woorden uit het eerste hoofdstuk van Openbaringen. “Ik ben de Alpha en de Omega. Die is, die was en die komt”. Daarnaast de vrolijke en kloppende tekst:”Een vrolijk gezicht, geeft overal licht”. Mevrouw Bingley is de afgelopen week met allen, die haar liefhadden,  begraven. Wij denken aan haar en natuurlijk ook aan haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ter nagedachtenis van haar zingen we vanmorgen enkele coupletten uit Psalm 23C. Mevrouw Bingley-Prang is 88 jaar oud geworden.

“Zijn naam staat geschreven in de palm van God’s hand”. Op 10 september jl. is overleden Gerrit Abraham Alexander van der Ham. De familie geeft aan (en ik weet zeker dat iedereen die hem enigszins kende dit volmondig kan beamen) vol bewondering te zijn voor zijn levenslust en de positieve manier waarop hij het onvermijdelijke aanvaardde. Velen zullen Alex en zijn niet te overtreffen optimisme en doorzettingsvermogen intens missen. Niet in het minst zijn vrouw Atti, de kinderen en kleinkinderen. Ook zij zijn intens in onze gedachten. We leven met hen mee. Alex is 75 jaar oud geworden.

 

 

WEL EN WEE

De heer Jan Rijskamp. Hij heeft de laatste tijd niet zulke positieve berichten ontvangen. We zullen er rekening mee moeten houden dat hij waarschijnlijk niet zo heel lang meer bij ons is. Toch blijft hij lachen en van het leven genieten. Heel bijzonder. We hopen dat hij het goed heeft in het Anbarg en dat hij zijn positieve karakter mag blijven behouden ondanks de omstandigheden.

Mevrouw Hameeteman  verblijft op afdeling 48 van het Anbarg. Graag zou ze naar huis willen. We hopen dat het beter met haar mag gaan en dat we haar weer spoedig in ons midden mogen verwelkomen.

Onze gedachten gaan ook naar mevrouw Nellie Bras. Enkele maanden geleden is zij na weduwe te zijn geworden verhuisd van Hoeven naar Etten-Leur. Op dit moment van schrijven ligt zij in het Bravisziekenhuis, loc. Bergen op Zoom (Postbus 135 , 4600 AC). Zij heeft vorige week een zwaar herseninfarct ondergaan. We moeten er rekening mee houden dat mevr. Nellie Bras eerdaags haar ogen voorgoed zal sluiten. We bidden voor haar en zijn ook met haar kinderen en kleinkinderen.

Verder is meneer Van Oudenaarden ernstig ziek. Hij heeft geen beste berichten gehad. Het is een klap te moeten vernemen heel ernstig ziek te zijn. Voor hem en zijn vrouw heel verdrietig.

Ook gaan onze gedachten naar meneer Lips, man van Annemarie Lips-Mater. Hij heeft in Turkije in het ziekenhuis gelegen. Hij is nu wel thuis maar heeft immense pijnen in zijn hoofd door de vele ontstekingen. We hopen dat het hem spoedig beter mag gaan.

De heer Eef Tobé geopereerd in het Bravisziekenhuis. Gelukkig mocht zijn vrouw Geertje hem vorige week weer ophalen uit het ziekenhuis. Wij wensen hem bij het herstel veel sterkte toe.  Daarnaast zijn er ook veel mensen, die ernstig ziek zijn, maar in deze rubriek liever niet genoemd willen worden. Het moge duidelijk zijn dat ook al deze mensen in onze gedachten zijn.

 

OPROEP

Zoals U weet begint vandaag kindernevendienst 2.0. De andere zondagen worden door gemeenteleden opgevuld. Een aantal van U heeft zich al opgegeven.

We zijn op zoek naar een paar mensen die dit kerkelijke seizoen een keer kindernevendienst willen geven. Dit mogen ouders zijn, maar ook ouderen. Misschien heeft U vroeger wel kindernevendienst of zondagschool gegeven. Misschien gaf U wel les op een basisschool en kunt U mooi vertellen. Het gaat om slechts één keer. Meer informatie vindt U in de Kerkklok. U laat de kinderen toch niet in de kou staan?

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 29 september  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

 

EETCAFÉ

Maandag 2 oktober is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Mieke Boekhold, tel. 076-5429425.

 

ZANG, DANS EN “WALK OF PEACE” BIJ VREDESAVOND 21 SEPTEMBER

Op 21 september, de internationale dag van de vrede, zal een vredesavond gehouden worden in de Schonckzaal van het oude Raadhuis (Markt 1) en bij de vredesboom in het Oderkerkpark. Vanaf 19.45 uur is er inloop met een kopje koffie/thee, waarna om 20.00 uur een programma begint van zang en dans met respectievelijk “Cantadonna”¯ o.l.v. Cécile Creusen en dansgroep “In10ce” o.l.v. Margot Kerstens.

Rond 21.15 uur wordt de Etten-Leurse “Walk of Peace”¯ gehouden, een lichtjestocht naar de vredesboom in het Oderkerkpark. Ook daar zullen nog enkele activiteiten plaats vinden.

Iedereen, maar dan ook echt iedereen, is van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Etten-Leurse vredesmanifestatie. U / jij komt toch ook?

 

ZINGEN VOOR ISRAĖL

Onder het motto “Zingen voor Israėl” organiseert de Stichting Christenen voor Israėl te Nijkerk een koor- en samenzangavond op zaterdag 23 september 2017 in Kerkelijk Centrum “De Baai”, Baai 154 in Etten-Leur. De avond begint om 19.30 uur, maar vanaf 19.15 uur is er al samenzang. Muzikale medewerking wordt verleend door gospelkoor  “Reclaim” uit Klundert onder leiding van Annemieke den Hollander en door Dutch Christian Choir uit Roosendaal.

Dit koor staat onder leiding van Ineke de Vries-Siegers en Hikmet Bilalov begeleidt het koor op piano. Rogier de Pijper werkt mee als dwarsfluitist en Wim Frankhuizen bespeelt het orgel. Ook zal er veel samenzang zijn. De avond wordt geopend door ds. N.R Pouyet. Pim van der Hoff, vicevoorzitter van Christenen voor Israėl, zal een meditatie houden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor het project “Breng de Joden thuis”. Ook is er gelegenheid om producten uit Israėl te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 24 september zal voorgaan mevrouw Anne-Mieke van Oost-Reiber.

Er zal op deze zondag maar één collecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de noodhulp aan Sint Maarten.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST

 

.


 

 

 

LITURGIE

 

voor de startzondag op 17 september 2017

 in De Baai te Etten-Leur

 

 

 

“HERVORMEN EN VERNIEUWEN”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers:

 

Spel over Luther:          Ferdinand Borger.

 

Kerkkoor De Baai o.l.v. Leander Schoormans

 

Orgel en piano:             Wim Frankhuijzen

 

Gebed:             Daniėlle Breedveld

 

Voorganger:     Ds. Ellen van Sluijs

 


 DE VIERING

 

Orgel- of pianospel

 

Verwelkoming en groet:

 

V:  De Heer zij met U

 

A:  Ook met U zij de Heer.

 

Intochtslied:  God, is een toevlucht te allen tijde. Lied 46.

                        (Koor en gemeente)

 

            God is een toevucht te allen tijde,

die ons uit nacht en dood bevrijdde.

Al zou de aarde ondergaan,

wij zien het zonder vrezen aan.

Al staat geen berg meer vast, al dreigen

de zeeėn overhand te krijgen,

laat schuimend al hun golven slaan,

wij zien het zonder vrezen aan.

 

            De Godsstad ligt aan blanke stromen.

            God staat haar bij, de dag zal komen.

            Hij woont in haar, zij wankelt niet,

            zij kroont zijn heilig rijksgebied.

            Al hebben volken zich verheven,

            Hij roept en doet de aarde beven.

            Hij is met ons, Hij wendt ons lot.

            Een vaste burcht is onze God.

 

            Komt en aanschouwt des Heren daden,

            aanbidt zijn toorn en zijn genade:

            zijn toorn die ’t oorlogstuig verslindt,

            zijn gunst waarin gij vrede vindt.

            Hij spreekt: ‘Laat af, Ik ben de Here,

            de Heilige die elk moet eren.’

            Hij is met ons, Hij wendt ons lot.

            Een vaste burcht is onze God.

 

 

Bemoediging:

 

V:  De Heer zij met U

 

A:  Ook met U zij de Heer

Gebed

 Over de viering

 Lezing:

 Lied:    Een vaste burcht. Lied 898

            Koor: couplet 1

            Koor en gemeente: couplet 2, 3 en 4

 

                        Een vaste burcht is onze God,

                        een wal die ’t kwaad zal keren;

                        zijn sterke arm houdt buiten schot

                        wie zich niet kan verweren.

                        De vorst van het kwaad,

                        de aartsvijand staat

                        geharnast in ’t veld;

                        in list en in geweld

                        kan geen hem evenaren.

 

                        Al onze macht is ijdelheid:

                        wij gaan terstond verloren,

                        wanneer de held niet voor ons strijdt,

                        die God heeft uitverkoren.

                        Zo Gij ’t nog niet wist:

                        Jezus Christus is ’t,

                        de Heer van ’t heelal,

                        die overwinnen zal, –

                        God zelf staat ons terzijde.

 

                        Al wordt de wereld ook een hel

                        en ’t leven niets dan lijden,

                        wij vrezen niet, – Immanuėl

                        zal stellig ons bevrijden.

                        Hoe satan ook woedt

                        en wat hij ook doet,

                        ’t is machtloos geweld, –

                        zijn vonnis is geveld.

                        Eén woord en hij moet vallen.

 

Gods heilig woord alleen houdt stand,

Gods waarheid zal ons staven.

Hij leidt ons en met milde hand

schenkt Hij zijn geestesgaven.

Al rooft de tiran

ons wat hij maar kan,

ons goed en ons bloed, –

laat hem zijn overmoed!

ods rijk blijft ons behouden.

 

De kinderen mogen naar hun eigen ruimte: Kindernevendienst 2.0

 

Kort muzikaal intermezzo

 

TONEELSPEL:  Luther

 

Muzikaal intermezzo

 

Lied:  God is een toevlucht in de nacht. Melodie: Lied 898.

 

                        God is een toevlucht in de nacht,

                        een rotsvast onderkomen.

                        Waar hij ons als een vader wacht,

                        waar trouw en liefde wonen.

                        Al wordt het belaagd

                        door vlammen van haat,

                        door leugens en smaad,

                        gekonkel en verraad.

                        De liefde zal niet wijken.

 

                        Het woord van God trotseert de tijd.

                        En doet ons vast geloven

                        dat hij ons met zijn liefde leidt.

                        Zo komen wij te boven

                        De dagen van strijd,

                        van schuld en verwijt.

                        Zijn woord maakt ons vrij.

                        Het brengt ons dichter bij

                        zijn koninkrijk van vrede.

Mededelingen en collecte.

 

Tijdens de collecte zingt het koor:         God is een toevlucht te allen tijde.        Lied 46.

 

Gedenken  overledenen. Ter nagedachtenis aan hun zingen wij:                        

            1.         Psalm 23c: 1 en 5.

 

                                   Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,

                                   wijst mij een groene streek;

                                   daar rust ik aan een stille stroom -

                                   en niets dat mij ontbreekt.

 

                                   Uw trouw en goedheid volgen mij,

                                   uw liefde, dag aan dag;

                                   en wonen zal ik in Gods huis

                                   zo lang ik leven mag.

 

            2.         Op de melodie van: “Wat de toekomst brengen moge”

 

                        God verbreek in ons de stilte

                        waarin wij gevangen zijn.

                        Laat de leegte minder schrijnen

                        en verzacht de diepe pijn.

                        Richt ons steeds weer op het leven,

                        zodat wij niet in de ban

                        van de dood blijven verkeren

                        door het zwijgen overmand.

 

                        Leg uw lied op onze lippen,

                        geef uw woord ons in de mond.

                        Leg uw hand op onze schouder

                        en heel onze diepste wond.

                        Ga met ons op onze wegen,

                        leg uw liefde in ons neer

                        waarmee wij hem blijven noemen,

                        steeds opnieuw en telkens weer.

 

            3.         Psalm 103:6

 

                        De mens is aan het sterven prijs gegeven,

                         gelijk het gras kortstondig is zijn leven,

                         en als een bloem die naar de zon zich keert,

                         maar die ten prooi valt aan de barre winden,

                         en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.

                         Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

 

            4.         Lied 442

 

                        Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

                         Verlos mij van mijn bange pijn!

                        Zie, heel mijn hart staat voor u open

                        en wil, o Heer, uw tempel zijn.

                         O Gij, wien aard' en hemel zingen,

                         verkwik mij met uw heil'ge gloed.

                         Kom met uw zachte glans doordringen,

                         o zon van liefde, mijn gemoed!

 

                        Vervul, o Heiland, het verlangen,

                         waarmee mijn hart uw komst verbeidt!

                         Ik wil in ootmoed U ontvangen,

                         mijn ziel en zinnen zijn bereid.

                         Blijf in uw liefde mij bewaren,

                        waar om mij heen de wereld woedt.

                        O, mocht ik uwe troost ervaren:

                         doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

 

Oecumenisch gebed

 

Voorbeden.  Na de woorden: “daarom bidden en zingen wij”:

            “Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons”.

 

Stil gebed

 

Gezamenlijk Onze Vader

 

Lied:  Durf te leven. Melodie: Rule Brittania

 

            Een mensenleven is een tocht door de tijd.

            Wat gist’ren was is niet vandaag, veel raken wij mensen kwijt.

            Maar eens na tegenslag en pijn komt vrolijkheid.

            Mens durf te leven, de toekomst tegemoet.

            Blijf vertrouwen op wat liefde doet.

 

            Refrein:            Durf te leven, de toekomst tegemoet.

                                   Blijf vertrouwen op wat liefde doet.

 

            ’t Geluk is altijd daar waar liefde heerst,

            Men d’ander neemt zoals hij is, hem steeds weer respecteert.

            Zichzelf niet op de voorgrond plaatst, de ander eerst.

            Woorden zijn woorden, wij praten allemaal.

            Laat de daad dan één zijn met de taal.

            Refrein: Durf te leven….

 

            Elk eind is even zeer een nieuw begin.

            Met wat voorbij is geven wij ons leven nieuwe zin.

            De weg naar morgen slaan wij vol vertrouwen in.

            Mens met de mensen, wij steunen op elkaar.

            Nieuwe aarde wordt tenslotte waar.

            Refrein: Durf te leven…..

 

Zegen

            Het koor zingt:  An Irish blessing

 

                        May the road rise to meet you,

                        may the wind be always at your back.

                        May the sun shine warm upon your face,

                        the rains fall soft upon your fields.

                        And until we meet again, until we meet again,

                        may God hold you in the palm of his hand,

                        And until we meet again, until we meet again,

                        may God hold you in the palm of his hand.

 

                        Vertaling:

 

                        Dat de weg je tegemoet mag komen

                        en de wind altijd in je rug zal zijn.

                        Dat de zon warm op je gezicht zal schijnen;

                        en dat het zacht mag regenen op je velden.

 

                        Refrein:

                        En tot we elkaar weerzien, wens ik je toe

                        dat God je in de palm van zijn hand zal houden.

                        En tot we elkaar weerzien, wens ik je toe

                        dat God je in de palm van zijn hand zal houden.

 

 

U wordt verzocht om weer even te gaan zitten

 

.