Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 - STARTZONDAG

 

Voor orde van dienst klik hier

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs

 

DE VIERING VAN VANMORGEN

Deze zondag is de eerste startzondag van dit seizoen. Tevens begint de vredesweek, die wereldwijd georganiseerd wordt. In verbondenheid met de wereld en met de andere kerken in Etten-Leur zal er een gebed worden gebeden dat op deze vredeszondag in ieder kerkgebouw in Etten-Leur in de liturgie een plaats krijgt. We lezen uit Genesis 33 het verhaal van de ontmoeting tussen Jacob en Esau, die elkaar na jaren verwijdering weer in de ogen kunnen zien. Tevens is dit de eerste van twee startzondagen. Verderop leest U hoe deze eerste startzondag met hopelijk eindelijk weer ruimte voor gezamenlijk koffie drinken, het eten van een hapje en een drankje en zang in de kerktuin, er uit komt te zien.

 

MUSICALE BEGELEIDING

De muzikale begeleiding wordt in deze dienst verzorgd door Leander Schoormans

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie

Wereldwijd - Versterk de kerk

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van

predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 20 september 2020

 

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

 DE BLOEMEN

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar onze organist/pianist Wim Frankhuijzen. We zullen zijn vrolijke en inspirerende orgel- en pianoklanken een tijdje moeten missen. Afgelopen week is hij geopereerd in het Elisabethziekenhuis te Tilburg. Het herstel zal toch lange tijd in beslag nemen. We gunnen Wim dit hopelijk goede herstel en ook wat welverdiende rust. De bloemen zijn dus voor Wim, sectie noord.

 

PROGRAMMA VAN DE EERSTE STARTZONDAG

-Korte kerkdienst

-Koffie met wat lekkers in de kerkzaal

-Enkele verhalen in coronatijd.

-Een hapje en een drankje in de kerktuin.

-Samen zingen op anderhalve meter afstand

-Slotwoord.

Het zou fijn zijn als U voor de zekerheid een paraplu zou willen meenemen. We willen in ieder geval in de tuin het samenzanggedeelte laten doorgaan. Juist omdat zo veel gemeenteleden verlangen naar de samenzang.

 

BEVESTIGEN

We zijn heel verheugd dat we op zondag (mits de Kerkenraad deze week akkoord gaat met haar benoeming) 27 september weer een nieuwe jeugdouderling mogen bevestigen. Het is Ester Streefland. Zij zal  de komende jaren samen met onze kerkelijk werker Arianne Ploeg-Blokland en natuurlijk ook met ons allemaal zich inzetten voor de 25minners van onze gemeente. We zijn heel blij dat we haar mogen verwelkomen in de Kerkenraad en vooral dat zij deze taak op zich wil nemen. Dankbaar kijken we alvast vooruit naar dit feestelijke gebeuren.

 

DE TWEEDE STARTZONDAG VOLGENDE WEEK

Voor deze startzondag op zondag 27 september zijn de 55 minners van de gemeente en de familie van de nieuwe jeugdouderling als eerste aan de beurt om te reserveren. Dit kan tot woensdagochtend 23 september. Na deze woensdagochtend mag ieder gemeentelid hiervoor reserveren. Het programma zal grotendeels lijken op dat van deze zondag.  Wel is dit natuurlijk aangepast aan de kinderen, de jongeren en 55 minners. Het is mooi om juist op een jeugdzondag een jeugdouderling te mogen bevestigen. We hopen elkaar dan weer te mogen ontmoeten in de kerk en in de tuin.

 

TOT SLOT

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

WERELDWIJDE DAG VAN DE VREDE    

Op maandag 21 september is het weer wereldvredesdag. Natuurlijk vallend in de vredesweek. Enkele jaren geleden is er in het Oderkerkpark in Etten-Leur een vredesboom geplant door de gezamenlijke kerken in samenwerking met de plaatselijke overheid. Meestal waren we op 21 september gewend om in de Schonckzaal een vredesprogramma te bieden, waarna er een stille tocht was naar het park naar de vredesboom. Dit om met elkaar de vrede te vieren en vrede in de wereld en in onze leefgemeenschap te propageren.  In coronatijd willen we ook aandacht besteden aan de vrede. Het oecumenisch overleg organiseert daartoe ( door corona kleinschaliger dan voorheen) een fakkeloptocht. We beginnen bij de trap van het gemeentehuis aan de Markt om 20.30 uur. We lopen dan richting de vredesboom, waarna we na een paar kleine rituelen en teksten de avond bij de boom afsluiten. Aandacht voor de vrede. Broodnodig om bij stil te staan. Immers vrede verbindt verschil. Hartelijk welkom op maandag 21 september om 20.30 uur bij het gemeentehuis en van harte uitgenodigd om na een korte wandeling bij de vredesboom in het park samen een symbolische keten van vrede te vormen.

 

NASCHOLING

Beste gemeenteleden van 55 jaar en jonger:

Dinsdag 22 september en woensdag 23 september ben ik op Nieuw Hydepark in Doorn voor mijn verplichte nascholing van de PKN. Dit betekent dat ik deze dagen niet werkzaam en niet bereikbaar kan zijn voor Etten-Leur. Maandag 21 september en donderdag 24 september zal ik mijn werkzaamheden voor Etten-Leur, samen met mijn werkzaamheden voor Fijnaart combineren. En op 27 september hoop ik jullie natuurlijk te ontmoeten tijdens de startzondag. Heb jij/heeft u zich daar al voor opgegeven?

Een hartelijke groet, Arianne Ploeg Blokland.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 2 oktober ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

OPENING TINY CHURCH

Op 8 oktober 2019 werd de eerste paal van de Tiny Church  geslagen. Na ruim 10 maanden hard werken door een kleine groep toegewijde vrijwilligers is de Tiny Church klaar. De bouw werd mede mogelijk gemaakt door flink wat giften uit  Etten-Leur.

Het is in meerdere opzichten een uniek kerkje geworden:

- De bouw is volledig door (voornamelijk gepensioneerde ) vrijwilligers gedaan, onder aanvoering van iemand die 30 jaar ervaring in de carosseriebouw heeft.

- Die ervaring was nodig omdat de Tiny Church meedraait met de zon (om zoveel mogelijk zonne-energie te winnen). Het is, voor zover bekend,  de enige kerk die off-grid en energie-neutraal is.

- Met een oppervlak van 50m2 is het misschien wel de kleinste kerk van Nederland (zeker als het om nieuwbouw gaat) toch zijn er – als corona voorbij is – 50 zitplaatsen.

De opening is in verband met  Corona gespreid over drie dagen: 25, 26 en 27 september. U bent van harte welkom op een van die dagen (om te voldoen aan de Coronaregels moet u zich wel aanmelden via de website: www.tinychurch.site)  Maar we zouden het ook leuk vinden om na de opening een speciale ontvangst te houden voor een delegatie uit de Baai. Als u van plan bent om met een klein groepje naar Almere te komen, neem dan contact met ons op, dan maken we een afspraak.

Met een hartelijke groet,

Pieter ter Veen  (tel. 0645182316 / email: p.ter.veen@gmail.com)

(Geďnteresseerden kunnen zich melden bij de scriba. In de KR-vergadering van aanstaande woensdag zullen we deze uitnodiging bespreken)

 

OPHALER GEVRAAGD

Wie van jullie, die regelmatig naar de kerk gaan, zou Henk Blankers eens op willen halen. Hij mist het kerk gaan zo en kan ook niet meeluisteren.

Als je dat zou willen doen doe dan een mailtje naar mij,dan zorg ik dat hij wordt opgegeven.

Bij voorbaat  dank.

Nel van den Dries (Email: endee@planet.nl)

 

EERSTVOLGENDE KERKDIENST

Zondag 27 september 2020 zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST

 


 

ORDE VAN DIENST 20 september  2020

 

Bij groet zegt gem. Ook met u zij de Heer

Bemoed.: die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

Thema: Geef vrede door van hand tot hand. Ook op anderhalve meter afstand.

 

Liederen

Lied 991

-----------

Lied 1009

 

Lezing

Genesis 33:1-17

 

 

Lied 991

De eersten zijn de laatsten,

wie nakomt gaat voorop,

zij moeten zich niet haasten,

die leven van de hoop.

 

God moge ons behoeden,

wij zien elkander aan,

de broeder kent de broeder

als een die voor moet gaan.

 

Zo staat het voorgeschreven,

zo is het steeds voorzegd,

wie achter is gebleven

krijgt eerstgeboorterecht.

 

Het onderste komt boven,

de torens vallen om,

het woord is aan de doven,

de waarheid aan de droom.

 

Wie later is geboren

komt eerder aan de tijd,

wie lager thuisbehoren

gaan hogerop vrijuit.

 

Zo hoog zijn Gods gedachten,

zij gaan de tijden door,

wie voor was blijft ten achter,

wie achterbleef gaat voor.

 

Veracht dan niet de kleinen

en die verloren zijn,

want God noemt hen de zijnen

die laatgeboren zijn.

 

De eersten zijn de laatsten,

wie nakomt gaat voorop!

Kies dan de goede plaatsen

en geef uw hart aan God.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 1009

 

O lieve Heer, geef vrede

aan allen hier beneden

die uitzien naar uw feest,

opdat de mensen weten:

uw heilige profeten

zijn niet verblind geweest.

 

Doe onze ogen stralen,

doe ons het hart ophalen

aan blijdschap na verdriet;

o God voor wie verschijnen

Christus en al de zijnen,

versmaad hun smeken niet!

 

Verlos ons van de boze,

laat niet de goddelozen

op aarde koning zijn!

Laat ons uw land betreden,

dat zal een land van vrede

van melk en honing zijn!

 

 

In de tuin zingen we

-Kom nu met zang. Lied 33:1 en 2.

-Geef vrede Heer, geef vrede. Lied 1010

-Looft God, loof Hem overal. Psalm 150

-Wat de toekomst brengen moge. Lied 913: 1 en 4.

-Dank, dank nu allen God. Lied 704