Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

ZONDAG 31 MEI 2020

 

ER ZIJN OP DEZE ZONDAG EN VERDER OOK IN IEDER GEVAL TOT EN MET ZONDAG 14 JUNI, IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, IN DE BAAI GEEN VOOR BELANGSTELLENDEN TOEGANKE-LIJKE DIENSTEN.

De dienst wordt wel via internet uitgezonden

link:via eigen website of via https://kerkdienstgemist.nl/search?city=2029&ref=state_list&station=1

Op de site van De Baai vindt u, onder de Rubriek Berichten, bij de wekelijkse gemeentebrief ook de voor deze zondag bestemde gemeentebrief, waarin u kunt zien welke liederen en schriftlezing(en) er gebruikt zullen worden.

 

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan mevrouw ds. Ellen van Sluijs.

 

LITURGIE

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

 

Verwelkoming en groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

 

Intochtslied: Kom laat ons deze dag. Lied 672: 1 en 7

 

Bemoediging en drempelgebed.

 

Samenzang: Psalm 149:1 en 2.

 

Kyriegebed.

Na de woorden: “daarom bidden en zingen wij”zingt de gemeente:”Kyrie, kyrie, kyrie eleisson”.

 

Lofprijzing

 

Loflied en gezongen gebed om de Heilige Geest: Geest van hierboven. Lied 675

 

DIENST VAN HET WOORD.

 

Lezing: Handelingen 2:1-19

 

Solozang: Amazing grace

 

Overweging.

Aan het begin van de overweging worden de 10 woorden gelezen.

Aan het einde van de overweging wordt de tekst van Lied 689 gelezen

 

Muzikaal intermezzo

 

Lied: Wat zijn de goede vruchten. Lied 841: 1 en 2.

 

Kinderverhaal: De Pinksterduif.

 

Kinderlied: ’t Is feest vandaag.

Nummer I:28 uit: Alles wordt nieuw.

 

’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam.

Want Hij die bij ons is geweest, werkt verder aan zijn plan.

 

Wij weten het nu zonneklaar: al ging hij van ons heen.

Wat hij beloofd heeft maakt hij waar. Wij zijn niet meer alleen.

 

Wij gaan op weg de wereld rond, er is geen houden aan.

De woorden gaan van mond tot mond voor ieder te verstaan.

 

De wonderen zijn om ons heen, ze waaien op de wind.

’t Is feest vandaag, voor iedereen: een nieuwe tijd begint.

 

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

 

Mededelingen en collecte.

Tijdens de collecte speelt de pianist op de piano en worden de Pinkstergroeten in het kader van ’t Lopend vuurtje gelezen.

 

Voorbeden. Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”zingen we: Veni sancte Spiritus. Lied 681.

 

stil gebed, gezamenlijk Onze Vader.

 

DIENST VAN DE UITTOCHT.

 

Slotlied: Wij leven van de wind. Lied 687: 1 en 2.

 

Zegen.

Gemeente: Amen, amen, amen.

 

PINKSTEREN

God, onze trooster kom en verlos ons

Uit de gevangenis van onze mistroostigheid.

Scheld ons kwijt

De schuld van onze hebzucht

De schuld van onze ontrouw

De schuld van onze onverschilligheid.

Wees ons genadig en stort uw liefde uit in onze harten.

Laat de grond bewogen worden, de grond van ons bestaan.

Door uw scheppende adem, uw laaiende Geest.

U ziet naar ons om en doet ons naar elkaar omzien.

U vervult ons bestaan met uw goedheid.

Dank U  God, voor het wonder van Pinksteren.

Dat wij in U mogen ademen.

In U mogen bewegen.

Beziel ons, voltooi ons bestaan

 

LITURGISCHE SCHIKKING

Er staan 3, op vurige pijlen lijkende, bloemen voor de Vader,

Zoon en Heilige Geest, omarmt door 11 bloemen voor de

apostelen vanwaar het vuur verder gaat naar bloemen erom

heen de wereld in.

                               Licht uit Licht geboren.

                        Neergedaalde Geest van God.

                 Een kelk overlopend van Heilig Vuur,

                omarmt ons heden, onze toekomst en

                                     ons laatste uur.

Froukje en Clasina wensen u een geestesvolle Pinksteren toe.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk In Actie (Pinksterzending)
Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar

groeiende kerk in Marokko?

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

 BLOEMEN UIT DE KERK

Deze zondag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar mevrouw Sara Goncalves, sectie zuid   De tweede bos bloemen is bestemd voor onze organist/pianist Wim Frankhuijzen. Zijn inzet voor ons allen is zo groot. Zeker in deze moeilijke coronatijd. Dat verdient een bloemetje.

 

PINKSTEREN

Op deze vreugdevolle Pinksterzondag lezen we natuurlijk het Pinksterverhaal uit Handelingen 2. Verder zal er na de overweging ook een mooi kinderverhaal voorgelezen worden. Het heet:”De Pinksterduif”. We hopen dat U thuis ook iets van de Pinkstergloed vanuit de Baai mag ervaren. Daarom is er dit keer (bij hoge uitzondering) een klein aantal gemeenteleden gevraagd om de samenzang te versterken. Verder zal Henk Borsboom het mooie en toepasselijke:”Amazing Grace” ten gehore brengen . Dit natuurlijk samen met pianist en organist Wim Frankhuijzen. Hij begeleidt vanzelfsprekend ook de samenzang. Over dit laatste overigens het volgende: Deze zondag nemen we tijdelijk afscheid van samenzang in de Baai. Zoals U ongetwijfeld weet mogen we in de loop van deze maand gaan opschalen in het kader van kerkbezoek. Samenzang wordt sterk afgeraden. Dus deze zondag nog 1x fijn met elkaar zingen. In de Baai met zo’n 10 mensen. Maar als we op dit feest van de Geest iedereen die thuis meezingt meetelt vormen we samen toch een heel bijzonder Pinksterkoor.

 

OPENINGSTIJDEN VAN DE BAAI

In de maand juni zal de kerk open zijn voor het aansteken van een kaarsje en een kort meditatief moment in het stiltecentrum op de woensdagen van 18.45 tot 19.45 uur. Tijdens deze openingen kunt U ook een voorbede in het voorbedeboek zetten. Dit  inschrijven in het voorbedeboek in ieder geval tot woensdag 17 juni a.s.

 

VOORBEDEN IN DE BAAI

De eerste drie woensdagen van de maand juni kunt U tijdens de openingstijden een voorbedenintentie in het voorbedeboek schrijven. I.v.m. vakantie mijnerzijds is het tot 17 juni niet mogelijk om per mail aan ondergetekende een voorbede te sturen. Na 17 juni veranderen een aantal aspecten m.b.t. het voorbedeboek. Wel kunt U dan weer gewoon intenties aan mij via de mail doorgeven.

 

LUIDEN KLOK

Op woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 uur luidt de kerkklok. Dit om mensen een hart onder de riem te steken en op deze wijze ook de verbondenheid aan te geven met kerken in Nederland en in de wereld.  Wereldwijd wordt op woensdagavonden een kwartier de klok geluid. In Nederland dus om 19.00 uur.

 

VAKANTIE

Van maandag 1 juni tot en met dinsdag 16 juni heb ik vakantie. Natuurlijk wordt er waargenomen. U kunt bij pastorale nood of andere dringende pastorale vragen het nummer van de pastoraatstelefoon bellen: Dit is 0647597120. Vanzelfsprekend kunt U ook contact opnemen met Uw ouderling of contactpersoon en bij een gemeentelid onder de 55 jaar natuurlijk onze kerkelijk werker Arianne Ploeg. Ook het team van bijzonder pastoraat staat in bijzondere gevallen voor U klaar. U wordt  zeker verder geholpen. Bij twijfel wie te benaderen kunt U logischerwijs ook eerdergenoemd nummer van de pastoraatstelefoon draaien.  Vanaf woensdag 17 juni hoop ik weer in Uw midden te zijn.

 

TOT SLOT

Gezegende Pinksterdagen toegewenst.

Vrede en alle goeds van Ds. Ellen van Sluijs

 

JEUGDZONDAG 7 JUNI

Omdat we zondag 7 juni het jeugdwerkseizoen willen afsluiten zullen de kinderen in de leeftijd van 0 t/m ongeveer 11 jaar in de eerste week van juni een mail krijgen met een aantal liedjes voor verschillende leeftijdscategorieën over de zaaier. Het verhaal wat wordt meegestuurd is vooral bedoeld voor de kinderen in de leeftijd van de kinderdienst 2.0 en gaat over een bijzondere wedstrijd. Het zou leuk zijn als ouders en kinderen de tijd nemen om het verhaal eens (voor) te lezen en de liedjes te luisteren en misschien wel mee te zingen.

Ook in de eerste week van juni zal er bij alle kinderen in de leeftijd van de jeugdzondagkinderen een verrassing afgegeven worden. Ook als je misschien nog nooit hebt meegedaan, want ook jij hoort erbij. Een aantal gemeenteleden in de leeftijdscategorie 55- is druk bezig met de voorbereidingen en zal helpen met het rondbrengen van deze traktatie.

 

ALS EEN LOPEND VUURTJE

Op de zaterdag voor Pinksteren zouden heel veel Geloofsgemeenschappen in West Brabant op de fiets geklommen zijn om elkaars kerken te bezoeken en de Pinkstergroeten over te brengen. Deze fietsers laten zich in het algemeenheid sponsoren en opbrengst is bestemd voor verschillende doelen.

Ook binnen onze kerk doen wij jaarlijks mee, maar helaas kan dit in deze coronatijd niet. Wij missen daardoor dat sponsorgeld om te besteden aan ons project ‘Brabant voor Moldavië’.

Het thema van ‘Als een lopend vuurtje’ is dit jaar ‘Stook het vuur van betrokkenheid op’. Wij vragen u om uw sponsorbijdrage (ondanks dat er niet voor wordt gefietst) over te maken voor ons project. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: sponsoring ‘Lopend Vuurtje’.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

En dan de geloofsgemeenschappen die ons een Pinkstergroet hebben gestuurd. Dit zijn:

Petruskerk RK Etten-Leur

Geloofgemeenschap Heilige Maria Hemelvaart Nispen

Gezamenlijke kerken Zevenbergen

Hervormde Gemeente Zevenbergen

PKN dorpskerk en RK Jacobus de Meerdere kerk Fijnaart

Protestante Gemeente Willemstad

Protestante kerk Zundert (Vincent van Gogh kerkje)

Maria Dymphnakapel Breda

Parochie van Clairvaux Oudenbosch

Protestante Gemeente Gastel & Kruisland

Protestante kerk Oudenbosch

Parochiekern Heilige Martinus Rucphen

Franciscuskerk Breda

Gereformeerde kerk Dinteloord en Steenbergen

Protestantse Gemeente Roosendaal (kruiskerk)

Protestante kerk Zundert

PKN kerk en RK kerk Fijnaart

Zelf hebben wij natuurlijk ook een Pinkstergroet gestuurd naar alle geloofsgemeenschappen.

Deze groeten zijn allemaal uitgeprint en tentoongesteld in ‘De Baai’.

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 19 juni  ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl .  Deze datum is 1 week vroeger dan eerder aangegeven, omdat de kerkenraad het van belang vindt om, in verband met het hervatten van gewone kerkdiensten, de juli editie voor zondag 5 juli bij alle gemeenteleden te bezorgen.

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

De redactie.

 

EERSTVOLGENDE KERKDIENST

Zondag 7 juni 2020 zal voorgaan ds. T. Rijken te Oosterhout.

 

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST