Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

ZONDAG 6 JUNI 2021

 

Voor orde van dienst klik hier

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan prof. C.J.G. Vonck te Brasschaat

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie

Oeganda Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 6 juni 2021

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

BLOEMENGROET

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Hilda Mulder, sectie zuid.

 

OPBRENGSTEN COLLECTES EN GIFTEN MEI

Namens het College van Kerkrentmeesters delen wij U het volgende mede.

In de maand mei  heeft u weer  ruimhartig geld op onze bankrekening gestort,  met als omschrijving collectes, extra gift,  extra vrijwillige bijdrage en giften voor het eigen kerken werk.

De opbrengst in mei was € 321,00. Een bedrag waar we zeer blij mee zijn en  U hartelijk voor bedanken !!

 

VERSOEPELING CORONA EN KERKDIENSTEN

Vanaf Pinksteren gaan mogen er per dienst 30 personen (exclusief de medewerkers) aanwezig zijn in een dienst.

Zoals ook eerder gebruikelijk is vooraf aanmelden verplicht.

Bij het reserveren moet u aangeven met hoeveel mensen U komt. Eén mail naar het  reserveringsadres (reserverenkerkdienstdebaai@gmail.com) voor twee of meerdere personen volstaat, mits U maar aangeeft voor hoeveel en voor wie precies U reserveert. Omdat eventuele huisgenoten van medewerkers (bv. van koster, ambtsdragers etc.) meetellen bij die maximaal 30 personen is ook nu het verzoek dat partners c.q. huisgenoten reserveren via het reserveringssysteem.

Iedere bezoeker wordt geacht zich te houden aan de instructie van de coördinatoren,de spelregels en het gebruiksplan (zie onder andere de Kerkgids 2020-2021). Daarnaast is het dragen van een mondkapje, als u niet op een stoel zit,verplicht.

Wij hopen dat we op korte termijn verdere versoepelingen kunnen aankondigen

 

INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE KERKKLOK

Kopij kan t/m vrijdag 18 juni ingeleverd worden, bij voorkeur per e-mail kerkklok@protestantsettenleur.nl . 

Ter voorkoming van ophoping van werkzaamheden wordt de toezending hiervan in de loop van deze week door de redactie ten zeerste op prijs gesteld! Geschreven of getypte kopij kan ingeleverd worden op ons redactieadres: Lukaserf 2, 4871 ZM Etten-Leur.

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 13 juni 2021 zal voorgaan prof..C.J.G. Vonck te  Brasschaat (B)

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST TOE

 

 

ORDE VAN DIENST 30 mei 2021

 

 Lied  8:1,5 en 6 

Lied 42: 1, 5 en 7

Lied 315: 1

Lied 315: 3

Lied 802: 1,3 

Lied 802: 4,6 

Lied 25: 1,4 en 7

Lied 909

Habakuk 2:1-4

Marcus 3:20-35