Berichten >> Weekberichten >> Aanstaande zondag
Gemeentebrief van deze week 
 

 

GEMEENTEBRIEF

Informatie ter plaatsing in de gemeentebrief dient uiterlijk woensdagavond om 20.00 uur ingeleverd te worden bij de heer Wiert Wiertsema telefoon: 076-5014338,
E-mail: tgcommunicatie@protestantsettenleur.nl

 

 

ZONDAG 29 JANUARI 2023

 

ORDE VAN DIENST 29 januari 2023

 

Liederen:

Lied 146c:1 en 2

Groet & bemoediging

Kyriegebed

Lofprijzing (staande)

Glorialied 885:1 en 2

Lied 321:1, 2 en 3

Lied 321:4, 5 ,6 en 7

Lied 991:allen 1,4,7,8; ma 2, vr 3; links 5, rechts 6

Lied bij overdenken 538

Lied 841:1 en 2

Lezingen:

Psalm 37: 1-11
Matteüs 5: 1-12

Groet en bemoediging

voorganger: De Heer zij met u

gemeente zingt: Ook met u zij de Heer!

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft

voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid

gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen

Lofprijzing

voorganger:      Heer open onze lippen

gemeente:       zo zal onze mond uw lof verkondigen

voorganger:      Van de opgang der zon tot haar ondergang

gemeente:       zij de naam des Heren geloofd!

 

VOORGANGER

Vandaag zal voorgaan ds. Henk-Jan Ketelaar.

 

COLLECTES

De eerste collecte is bestemd voor het Noodfonds van de werkgroep Kerk en Samenleving

De werkgroep beheert een Noodfonds, waaruit zij financiële ondersteuning kan bieden aan mensen, die in nood verkeren en geen lid zijn van onze kerk. Te denken valt aan o.a. het verstrekken van bonnen van supermarkten zodat mensen toch te eten hebben, bijdragen aan vakanties voor gezinnen, die hoognodig een beetje op adem moeten komen, verstrekken van kerstpakketten e.d. Ook de EVA-groep krijgt jaarlijks een bijdrage voor haar activiteiten. Daarnaast worden de Kerstinloop, het Oecumenisch Inloophuis, de Voedselbank Etten-Leur en het vluchtelingenwerk via INLIA  gesteund.

Door uw bijdrage in de collecte stelt u de werkgroep Kerk en Samenleving in staat om daadwerkelijk helper in nood te kunnen zijn. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

 

De tweede collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk

 

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte 29 januari 2023.

2e collecte NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.

 

OVERIGE MEDEDELINGEN

 

BLOEMENGROET

De bloemen uit deze dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Joke Frankhuijzen (sectie noord)

 

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op donderdag 26 januari 2023 is op de leeftijd van 90 jaar overleden Johanna Maria (Hannie) Zock-Verlinde. Zij woonde Bisschopsmolenstraat 268 te Etten-Leur. De uitvaartdienst is op donderdag 2 februari in De Baai. Aanvang 10.45 uur.

 

INLEVEREN KOPIJ

Eventuele stukjes voor de gemeentebrief van 5 februari moeten uiterlijk aanstaande dinsdag voor 14.00 uur bij Wiert Wiertsema zijn ingeleverd.

 

JEUGDZONDAG

Volgende week zondag is het weer Jeugdzondag.  Er is crèche voor de allerkleinsten, kinderdienst 2.0 voor de kinderen in de basisschoolleeftijd en jeugdkerk voor de jeugd vanaf ongeveer 12 tot en met 16 jaar.

 

EXTRA KERKENRAADSVERGADERING

Op 1 februari is er een extra kerkenraadsvergadering. Met elkaar, en met enkele extra gemeenteleden, praten we verder over het Presentieplan van de classis en over de toekomst van onze gemeente. De vraag waar het deze avond om zal gaan: “Waar liggen de uitdagingen van onze gemeente in de toekomst?”

Later zullen we ook gemeente breed met elkaar over deze onderwerpen in gesprek gaan.

 

EETCAFÉ

Maandag 6 februari is er weer eetcafé voor gemeenteleden die alleen zijn. U bent welkom van 17.30 tot ca 20.00 uur in een zaal van de Baai. Opgeven kan door uw naam te schrijven op de intekenlijst in de foyer of aanmelden bij Daniëlle Breedveld, tel. 076-5014338

 

EVA

Woensdag a.s. is er weer een ontmoetingsochtend van EVA (Economie, Vrouwen en Armoede).

Plaats van ontmoeting: Centrum "De Baai". Tijd: half 10 tot half 12.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Joke Gelderblom tel. 076-5022495 of Sabine v.d. Bosch tel 076-5017105

 

GESPREKSGROEP SENIOREN

Woensdagmorgen 1 februari komt de Seniorengespreksgroep bijeen.

Onze predikant Henk-Jan Ketelaar heeft aangeboden deze keer het programma te verzorgen.

Dat wordt een inleiding over Titus Brandsma.

Titus Brandsma is vooral bekend geworden omdat hij tijdig de gevaren in zag van het nazisme en rassenhaat.

In 1942 werd hij door de Duitse bezetter gearresteerd en gevangengezet. Die zomer werd hij met een collega-predikant op transport naar Dachau gezet. Tijdens zijn verblijf aldaar was hij een morele en spirituele steun voor zijn medegevangenen. Niet lang daarna werd hij ziek en overleed in juli 1942. In maart vorig jaar is hij door de huidige paus zalig verklaard. In ons zijn land zijn er kerken, scholen, parochies, scoutinggroepen en straten naar Brandsma vernoemd.

Woensdagmorgen 1 februari gaan we meer over hem horen. Nieuwe mensen zijn welkom.

1 februari om 10 uur staat koffie en thee klaar. Ingang van de Baai is het Lukaserf.

Omdat de ruimte waar we bijeen komen slechts op die ochtend verwarmd wordt is het advies om warme kleding aan te trekken.

Peter Stam

 

VOLGENDE KERKDIENST

Zondag 5 februari 2023 zal voorgaan ds. Henk-Jan Ketelaar.

 

DE KERKENRAAD WENST U EEN GOEDE DIENST TOE