Organisatie >> Kerkrentmeesters >> Administratie/Financiën >> Rekeningnummers

ANBI gegevens gemeente en diaconie

rekeningnummers

 

Voor de ANBI gegvens diaconie klik hier

 

Voor informatie over rekeningnummers klik hier

 

ANBI INFORMATIE GEMEENTE/COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

 

geplaatst 23 juni 2021

 

Naam:

Protestantse Gemeente te Etten-Leur

 

RSIN nummer:

002649548

 

Contactgegevens:

Protestantse Gemeente te Etten-Leur

Postbus 46 , 4870 AA Etten-Leur

Website:   www.protestantsettenleur.nl

Telefoon kerkelijk bureau: 076-5963400

Telefoon gebouw De Baai : 076-5013794

Adres gebouw De Baai: Lukaserf 2, 4871 Etten-Leur

 

Bestuurssamenstelling:

Binnen onze gemeente hechten we er grote waarde aan dat belangrijke zaken met alle leden van de gemeente worden besproken. Hiertoe wordt regelmatig het zogenaamde gemeenteberaad gehouden. Toch kan een gemeente niet zonder een bepaalde vorm van leiding en ook volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland moet er een organisatiestructuur bestaan.

 

Het bestuur van onze gemeente bestaat dan ook uit een kerkenraad en een dagelijks bestuur ook wel moderamen genoemd. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de

goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Daarnaast is er toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden door het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.

 

Beloningsbeleid:

De predikant is geen werknemer maar zelfstandig belastingplichtige.

Op arbeidsovereenkomst volgens de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland is 1 kerkelijk werker in parttime dienst.

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de

Protestantse Kerk in Nederland en de daarbij behorende

uitvoeringsregelingen.

 

Doelstelling:

Onze plaatselijke gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in

Nederland. Haar roeping, belijden, ambten en structuur is omschreven

in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij sluiten ons

daarbij aan, maar als protestantse gemeente in Noord-Brabant leggen wij

onze eigen accenten.

 

Visie:

Het leven van de eerste Christengemeenschap vormt de inspiratie voor onze

visie op samen gemeente zijn. Als gemeente leven we in de verwachting van de komst van het rijk van God. Met het oog op dat Rijk worden wij geroepen tot dienst aan God, aan de naaste en aan de wereld. Deze roeping geldt voor de hele gemeente.

 

Missie:

Uit deze visie komt onze missie voort:

Waar de Geest van Jezus Christus heerst, is vrijheid.( 2 Korinthe 3:17)

Daarom willen wij een klimaat scheppen dat open en uitnodigend is,

waarin jong en oud zich thuis voelen en de ontmoeting met mensen

inspirerend werkt. De pastorale en diaconale zorg en aandacht voor de

mensen zijn daarop gericht.

 

Wij  participeren in het werk van Kerk in Actie, maar op diaconaal gebied

willen we ook zoeken naar nieuwe wegen.

 

Bij de opbouw van de gemeente willen we uitgaan van de gaven die de Geest aan elk gemeentelid schenkt. Geïnspireerd door de Geest willen wij ons oefenen in verdraagzaamheid en onszelf onderrichten en laten onderrichten over zaken die met het geloof te maken hebben.

 

De wensen en behoeften maar ook de gaven en de mogelijkheden worden

mede bepaald door de leeftijdsfase. Bij de opbouw van de gemeente houden

wij rekening met het specifieke karakter van elke leeftijdsgroep.

 

Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij aanvaarden

dankbaar wat ons door het voorgeslacht wordt aangereikt in de oecumenische en protestantse belijdenissen Daarbij hebben we aandacht voor en laten ons inspireren door andere christelijke kerken en stromingen en de joodse traditie.

 

Onze vieringen ademen de sfeer van de protestantse traditie, waarin de lezing en uitleg van de Bijbel centraal staat, maar we putten, dankzij de oecumene, ook uit de rijkdom van de tradities van de wereldkerk.

 

Belangrijkste beleidsvoornemens:

Alle activiteiten organiseren en ondersteunen, die ertoe leiden dat aan het

gestelde doel wordt voldaan of in ieder geval zo dicht mogelijk wordt benaderd. Het bewaken van dit proces is een primaire taak van de kerkenraad.

Opleiden en blijvend toerusten van gemeenteleden.

Opzet maken van efficiënte indeling binnen de secties.

Het verzorgen en in stand houden van de begraafplaats van onze gemeente.

Het verder invoeren van digitale geld werving acties.

Pastorale begeleiding van gemeenteleden beneden 50 jaar.

Organiseren van activiteiten voor de doelgroep beneden 50 jaar.

Organiseren van toerustingscursussen.

Maximaal omzien naar elkaar binnen de wettelijke mogelijkheden.

Oud ambtsdragers inschakelen voor kleine taken gedurende de kerkdiensten.   

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De vele activiteiten die plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het maandblad van de gemeente de Kerkklok en wekelijks in de  Etten-Leurse Bode en op de website. Per kerkelijk jaar wordt er een Kerkgids en een

Activiteitenkalender gepubliceerd. Beide op verzoek ook beschikbaar bij het kerkelijk bureau.

 

 

Resultatenoverzicht

 

Opbrengsten en Baten

 

Begroting

2021

Rekening

2020

Rekening

2019

Opbrengsten onroerende zaken

27.800

32.913

44.755

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

9.900

18.450

15.963

Bijdragen van leden en anderen

119.000

126.588

129.837

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

-

 

600

Totaal baten A

156.700

177.951

191.155

 

 

 

 

 

Uitgaven en Kosten

 

 

 

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

45.100

44.774

55.948

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

84.250

123.670

117.764

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

4.760

4.635

6.394

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

8.600

8.710

9.128

Salarissen en vergoedingen

8.300

6.964

8.907

Kosten beheer, administratie en archief

14.700

8.845

10.473

Rentelasten/bankkosten

1.950

2.478

2661

Totaal lasten A

167.660

200.076

211.275

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationeel resultaat (A)

-10.960

-22.125

-20.120

 

Incidentele baten en lasten

 

 

 

Incidentele baten

 

 

9.056

Incidentele lasten

 

 

-535

Incidentele baten en lasten (B)

 

 

8.521

 

Resultaat verslagjaar (A+B)

-10.960

-22.125

-11.599

 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

-

24.565

24.621

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

10.960

-

-

Toevoegingen bestemmingsreserves

-

-2.440

-7.371

Toevoegingen bestemmingsfondsen

 

 

 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

10.960

22.125

17.250

 

Resultaat naar Algemene reserve (D)

0

0

5.651

 

 

 

 

editie juni 2021

 

ANBI INFORMATIE DIACONIE/COLLEGE VAN DIAKENEN

 

ANBI Informatie

 

Naam:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur

 

RSIN nummer:

824109764

 

Contactgegevens:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur

Lukaserf 2, 4871ZM, Etten-Leur

Postbus 46, 4870AA, Etten-Leur

Website: www.protestantsettenleur.nl

 

Rechtsvorm en bestuurssamenstelling:

De Diaconie van onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de Kerkorde.

De Diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Het college geeft vorm aan de diaconale taak die wij als protestantse gemeente hebben uit te voeren. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Onder het college ressorteren een werkgroep ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) en een werkgroep Kerk en Samenleving (binnenlands diaconaat).

 

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden van onze diaconie is opgedragen aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken in Noord-Brabant / Limburg en Réunion Wallonne.  Het College van Diakenen kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Beloningsbeleid:

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst

ontvangen de leden/vrijwilligers wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling en beleid:

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur waarbij de nadruk ligt op:

·         betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving en wijde wereld;

·         oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

 

Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Binnen diaconaat onderscheiden we, binnen de kaders van ons beleidsplan, de volgende werkvelden:

 

Als kerkgemeenschap voelen wij ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn:

 

 

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van de landelijke kerk met vele diaconieën.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord én daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie, dat een goede controle kan houden op de juiste besteding (ook in het buitenland) en voor continuïteit kan zorgen.

 

Verkorte staat van baten en lasten over 2020 met toelichting.

 

 

Begroting 2020

Rekening 2020

Rekening

2019

Baten

 

 

 

Opbrengsten onroerende zaken

1.465

1.542

1.498

Opbrengsten uit rente, dividend en beleggingen

3.600

3.016

4.160

Bijdragen gemeenteleden

1.400

4.598

1.847

Door te zenden collecten en giften

10.500

7.584

11.965

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

0

0

1.000

Totaal baten

 

Lasten

16.965

16.740

20.470

 

 

 

Kosten niet-kerkelijke onroerende zaken

200

207

197

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

1.000

1.148

1.193

Kosten beheer, administratie en archief

250

92

48

Bankkosten

450

479

465

Diaconaal werk plaatselijk

5.600

5.841

6.498

Diaconaal werk regionaal/landelijk

2.500

1.225

2.000

Diaconaal werk wereldwijd

1.200

2.496

6.380

Afdrachten door te zenden collecten en giften

10.500

7.584

11.965

Totaal lasten

 

 

21.700

19.072

28.746

 

 

 

Operationeel resultaat verslagjaar

-4.735

-2.332

-8.276

Incidentele baten minus lasten

0

12.901

7.844

Resultaat verslagjaar

-4.735

10.569

-432

Toevoegingen aan bestemmingsreserves

0

-12.901

-7.844

Resultaat naar algemene reserve

-4.735

           -2.332

-8.276

Het diaconaal beleid blijft gericht op het intensiveren van het diaconaal werk in de komende jaren. Dit zal tot gevolg hebben dat er aanhoudend structurele exploitatietekorten zullen ontstaan en dat daarmee het aanzienlijke vermogen van de diaconie zal afnemen. Gezien de ruime liquiditeit van de diaconie zijn de middelen hiervoor beschikbaar.

Daarnaast zien we door de aanhoudend zeer lage rentetarieven de rentebaten in komende jaren nog verder afnemen. Het college is niet voornemens risicovoller te gaan beleggen om een hoger rendement te behalen maar zoekt vooral diaconale / groene beleggingen uit. 

Toelichting op de exploitatie in 2020

De huidige pandemie door het Coronavirus heeft aanmerkelijke impact op de diaconale inkomsten in het boekjaar 2020 gehad en zal ook op de exploitatie in 2021 van invloed zijn.

De opbrengst van collecten in kerkdiensten (inclusief voor plaatselijk werk)  halveerde ruimschoots en daalde naar € 4.436 maar er werd aan girale bijdragen en giften voor collectedoelen een bedrag ad € 5.410 ontvangen. Dit totaal ad € 9.846  kunnen we vergelijken met een opbrengst over 2019 ad € 11.225. Het verschil bedraagt € 1.379 of wel een daling van 12%.

De jaarexploitatie wordt afgesloten met een positief saldo van € 10.569 waarbij dient te worden opgemerkt dat hierin een bedrag van € 12.901 aan ongerealiseerde waardestijgingen is opgenomen. Dit betreft de herwaardering van verpachte landbouwgrond ad € 11.032 en € 1.869 aan koersstijging van de obligatiefondsen.

De ongerealiseerde waardestijgingen zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserves zodat een negatief saldo van € 2.332,- resteert dat is onttrokken aan de algemene reserve.

Voorgenomen bestedingen in 2021

De bestedingen aan diverse doelen variëren van jaar tot jaar in slechts geringe mate.

De huidige pandemie maakt raming van de inkomsten uit levend geld in 2021 een lastige opgave. Dit geldt zowel voor de wekelijkse collecte-opbrengsten alsook de inkomsten uit acties (Lopend Vuurtje, Actie voedselbank en rommelmarkt e.d.).

 

Voorgenomen bestedingen

 

Bestedingen diaconaal werk plaatselijk/ landelijk

6.500

Bestedingen diaconaal /missionair werk wereldwijd

4.900

Afdrachten door ter zenden collecten en giften

8.150

Bijdragen andere organen binnen de kerk

1.000

Kosten van beheer,  administratie en bankkosten

700

Lasten overige diaconale eigendommen

205

Toevoegingen aan bestemmingsfondsen

1.200

Totaal voorgenomen bestedingen

22.655

 

 

Dekkingsplan

 

Opbrengsten uit bezittingen

4.650

Onttrekkingen aan bestemmingsfondsen

1.200

Bijdragen uit levend geld (sluitpost)

16.805

 

 

 


 

Rekeningnummers

 

Banknummers kerk

voor betaling van:

NL27INGB0001081375

Collectebonnen, giften aan kerk en overige betalingen

NL28INGB0002653145

Vrijwillige bijdrage.

NL16INGB0002653264

Kerkklok, Solidariteitskas, begraafplaats.

NL47ABNA0526626488

Vrijwillige bijdrage

Banknummers diaconie

Omschrijving

NL97ABNA0554764415

t.n.v. Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen.