VERKLARING VAN EN TOELICHTING OP EEN AANTAL TERMEN

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

WOORD

BETEKENIS

A

 

ambtsdrager

door de kerkenraad tot een bepaalde dienst of  taak geroepen lid van de kerk, die in het midden van de gemeente in het ambt is bevestigd. Binnen de PKN kennen we 3 ambten t.w.

·         predikant

·         diaken

·         ouderling

B

TOP

barmhartigheid

een wat ouderwets woord, maar het alternatief mededogen is dat ook. Het gaat om het omzien naar elkaar.

Zeer bekend zijn de zeven werken van barmhartigheid (zie ook Mattheüs 25:31-46)

Hongerigen voeden

Naakten kleden

Dorstigen laven

Doden begraven

Gevangenen bezoeken

Zieken bezoeken

Vreemdelingen herbergen 

C

TOP

catechese

kerkelijk onderricht

catechisant

benaming van een persoon die catechese krijgt

christelijke feestdagen

In de Protestantse Kerk vieren we de volgende Christelijke Feestdagen:

·         Kerst

·         Goede Vrijdag (in onze gemeente tijdens een avonddienst)

·         Pasen

·         Hemelvaartsdag

·         Pinksteren

Tijdens de Stille Week in de veertigdagentijd is er in onze gemeente op maandag een Boeteviering, samen met de Mariaparochie, een avonddienst op Witte Donderdag (met viering van het Heilig Avondmaal) en een Paaswake op Stille Zaterdag (ook met viering van het Heilig Avondmaal).

Op de avond van 24 december is er een Kerstnachtdienst.

Tijdens een zondagse viering wordt aandacht besteed aan Bid- en Dankdag.

D

TOP

diaconaat

kerkelijke dienst der barmhartigheid (prot.)

diaken

kerkelijke armenverzorger (van Dale; protestantse betekenis)

G

TOP

Goede Vrijdag

het gedenken van het lijden en sterven van Christus (op de vrijdag voorafgaand aan Pasen)

groot huisbezoeken

een door sectieteams, in samenwerking met de werkgroep Vorming & Toerusting, georganiseerde samenkomsten van telkens ca. 10 gemeenteleden die met elkaar in gesprek willen komen over het jaarthema of een ander. De bijeenkomsten vinden plaats in huiselijke kring.

H

TOP

Heilig Avondmaal

plechtigheid waarbij de gemeenteleden brood en wijn nuttigen als symbool van hun één zijn met Christus (van Dale)

Heilige Doop

het besprenkelen van het hoofd met water als zinnebeeld van de vergeving der zonde en van de opname in de gemeente van Christus (van Dale).

Gedoopten worden in het register van de gemeente als dooplid opgenomen

Hemelvaartsdag

de donderdag, 40 dagen na Pasen waarop de hemelvaart van Christus wordt gevierd

K

TOP

kerkorde

het geheel van de bepalingen die in een kerk als georganiseerd lichaam gelden

kerkrentmeester

lid van het college dat belast is met het beheer van de financiën, fondsen en goederen van de kerkelijke gemeente

Kerst

de viering van de geboorte van Christus (25 december)

O

TOP

oecumenisch

het streven naar toenadering tussen de verschillende christelijke Kerken, naar het herstel van de eenheid van de christenen

openbare belijdenis

het in het midden van de gemeente uitspreken dat men gelooft in Christus en hem wil navolgen. na het doen van openbare belijdenis zijn deze leden ingeschreven als belijdend lid

ordinanties

de regelingen die een praktische invulling geven van de kerkordelijke bepalingen

orde van dienst overzicht van de verschillende programmaonderdelen van de dienst

ouderling

gemeentelid die, naast de predikant, het opzicht heeft over de gemeente en zorgt dat alles volgens de regels verloopt.

P

TOP

Pasen

de viering van de opstanding van Christus (de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente)

pastor

geestelijk verzorger

pastoraat

de herderlijke verzorging van de gemeente (van Dale)

Pinksteren

de zondag, 50 dagen na Pasen, waarop wordt gevierd dat de Heilige Geest werd uitgestort

predikant

een daarvoor universitair opgeleide geestelijk verzorger en prediker in een kerkelijke gemeente (protestants). Ook de term dominee (ds.) wordt gebruikt.

protestant

volgens van Dale een lid van een van de christelijke kerkgenootschappen die ten gevolge van de kerkhervorming in de zestiende eeuw zijn ontstaan.

Protestantse kerk in Nederland (PKN)

de naam van het kerkgenootschap dat in 2004 is ontstaan na de vereniging van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse kerk in Nederland. Op plaatselijk niveau wordt gesproken van Protestantse gemeenten.

Provider

naam van een methode voor het geven van catechese, waarbij gekozen kan worden uit een aantal afgebakende en over het algemeen korte programmaonderdelen

  TOP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This site tracked by OneStat.com. Get your own free web site tracker.