Bestuur

Volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland (zoals vastgelegd in de kerkorde) bestaat het bestuur van Protestantse Gemeente De Baai uit een kerkenraad en een dagelijks bestuur (moderamen).

Kerkenraad
De kerkenraad zorgt onder meer voor:
  • de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het vaststellen van het beleidsplan van de gemeente;
  • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
  • het opzicht over de leden van de gemeente voorzover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
  • het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering;
  • het vaststellen van de plaatselijke regelingen zoals dat in de ordinantiën van de kerkorde is vastgelegd
Dagelijks bestuur (moderamen)
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen
terug