ANBI diaconie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente e Etten-Leur
   
RSIN/Fiscaal nummer: 824109764
Nummer Kamer van Koophandel: 76379930
Website adres: https://www.protestantsettenleur.nl
E-mail: carlafvisser@ziggo.nl
Adres: Postbus 46
Postcode: 4871ZM
Plaats: Etten-Leur
Postadres: Postbus 46
Postcode: 4870AA
Plaats: Etten-Leur
 
A. Rechtsvorm.
De Diaconie van de gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de Kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
  
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur

B. Samenstelling bestuur.
De Diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Het college geeft vorm aan de diaconale taak die wij als protestantse gemeente hebben uit te voeren. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Onder het college ressorteren een werkgroep ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) en een werkgroep Kerk en Samenleving (binnenlands diaconaat).
Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden van onze diaconie is opgedragen aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken in Noord-Brabant / Limburg en Réunion Wallonne.  Het College van Diakenen kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het College van diakenen telt 6 leden ( inclusief 1 diaconaal rentmeester) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).
 
C. Beloningsbeleid.
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst. De diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen de leden/vrijwilligers wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

D. Doelstelling/visie.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur waarbij de nadruk ligt op:
 • betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving en wijde wereld;
 • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Binnen diaconaat onderscheiden we, binnen de kaders van ons beleidsplan, de volgende werkvelden:
 • Eredienst
 • Gemeentediaconaat
 • Binnenlands Diaconaat (Kerk en Samenleving)
 • Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
 • Duurzaamheid
 • Organisatie en Financiën

Als kerkgemeenschap voelen wij ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.
Kernwoorden daarbij zijn:
 • Signaleren van misstanden, armoede , mensen in de knel:
 • Melden       aan verantwoordelijken /overheid en onze gemeenteleden (fondswerving);
 • Helpen        met woord en daad.


Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van de landelijke kerk met vele diaconieën.
Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord én daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie, dat een goede controle kan houden op de juiste besteding (ook in het buitenland) en voor continuïteit kan zorgen.

E. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
 
Op onze website vindt u het beleidsplan van de diaconie voor de periode 2024-2028van onze gemeente. Dit beleidsplan kunt u vinden via deze link.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een diaconale gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Diaconale  taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de diaconie en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Reguliere activiteiten uit het jaarlijks werkplan betroffen onder meer:
 • Inzameling van de wekelijkse gaven,
 • Specifieke taken in avondmaals en doopdiensten
 • Verlening financiële ondersteuning van personen en maatschappelijke organisaties als het oecumenisch inloophuis. Ook is een buurtkastje met levensmiddelen opgezet.
 • Verzorgen kerstpakkettenactie
 • Actie vakantietas
 • Inzamelingsactie voor de voedselbank in de 40dagentijd

Onze diaconie heeft op verzoek van Stichting INLIA gedurende 5 maanden een project  crisisopvang asielzoekers gedraaid.  Hierbij is een team van vrijwilligers uit de gemeente ingezet.
 
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
 
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
STAAT  VAN BATEN EN LASTEN  2023 realisatie  begroting realisatie
  2023 2023 2022
  Euro Euro Euro
BATEN      
Rentebaten 4.943 2.650 2.710
Opbrengsten onroerende zaken 1.781 1.670 1.594
Bijdragen levend geld (collecten, giften e.d.) 3.647 1.520 5.435
Door te zenden collecten en giften 10.444 10.295 9.498
Totaal baten 20.815 16.135 19.237
       
LASTEN      
Kosten onroerende eigendommen 268 225 223
Verplichtingen/ bijdragen aan andere organen 1.098 1.000 1.147
Kosten beheer, administratie en archief 80 250 48
Rentelasten/bankkosten 944 650 692
Diaconaal werk plaatselijk 5.003 5.900 4.845
Diaconaal werk regionaal/landelijk 300 700 867
Diaconaal werk wereldwijd                                                     
Afdracht door te zenden collecten en giften
795
10.444
3.100
10.295
967
9.498
Totaal lasten 18.932 22.120 18.287
Saldo baten  en lasten 1.883 - 5.985 950
Incidentele baten en lasten                                                    9.008                  -                      10.876          
Mutaties in bestemmingsreserves/fondsen               -9.508                 -                       -4.493
Resultaat naar algemene reserve                                     1.383          - 5.985                 7.333


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug