Organisatie

Onze Protestantse Gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad die bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant.

Ook de 2e scriba en de notulist zijn aanwezig bij de vergaderingen van zowel het moderamen als de kerkenraad.

De kerkenraad is te bereiken via het postadres van De Baai: Postbus 46, 4870 AA, Etten-Leur of via de scriba van de kerkenraad, e-mail: scriba@protestantsettenleur.nl.

Het beheer van de kerkelijke financiën, het onderhoud van de gebouwen, de verantwoordelijkheid voor de begraafplaats en het bijhouden van de verschillende kerkelijke registers wordt verzorgd door het college van kerkrentmeesters.

Bestuur

Volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland (zoals vastgelegd in de kerkorde) bestaat het bestuur van Protestantse Gemeente De Baai uit een kerkenraad en een dagelijks bestuur (moderamen).

Kerkenraad
De kerkenraad zorgt onder meer voor:
  • de algemene leiding aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het vaststellen van het beleidsplan van de gemeente;
  • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen;
  • het opzicht over de leden van de gemeente voorzover dat door de orde van de kerk is opgedragen aan de kerkenraad;
  • het aanwijzen van de afgevaardigden naar de classicale vergadering;
  • het vaststellen van de plaatselijke regelingen zoals dat in de ordinantiën van de kerkorde is vastgelegd
Dagelijks bestuur (moderamen)
Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen

Beleidsplannen

Beleidsplan Protestantse gemeente te Etten-Leur De Baai:
Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur De Baai kunt u hier vinden.

Beleidsplan college van kerkrentmeesters:
Het beleidsplan van college van kerkrentmeesters 2018-2025 kunt u hier vinden.

Beleidsplan college van diaconie:
In haar vergadering van 18 april 2024 heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Etten-Leur het beleidsplan diaconaat 2024-2028 definitief vastgesteld. Dit beleidsplan kunt u hier vinden.

Plaatselijke regeling november 2014:
De plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Etten-Leur, Hoeven, Sprundel en St. Willebrord: De Baai kunt u hier vinden.