Collecteren

Tijdens de kerkdienst zijn er meestal twee collectes: de 1e voor de diaconie, de 2e voor het eigen kerkenwerk.

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
De diaconie ondersteunt alle hulpvragen die bestemd zijn voor gemeenteleden die op een of andere wijze in de knel zijn geraakt. Verder moet hierbij worden gedacht aan de ondersteuning van het ouderenwerk, diaconale vakanties en kerstpakketten. 
Daarnaast ondersteunt de diaconie de projecten van Kerk in Actie door wekelijks te collecteren voor specifieke projecten.
De tweede zondag van de maand is de collecte bestemd voor het project Colombia wat we drie jaar lang extra aandacht geven.
Ook worden vanuit de diaconie vaste lasten betaald, denk daarbij bijvoorbeeld aan het diaconaal quotum en de verplichting aan de stichting INLIA.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
De 2e collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte: NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 ten name van Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte (eventueel met datum).
2e collecte: NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.
terug