Gemeente diaconaat

Omzien naar elkaar

Gemeente diaconaat richt zich op onze eigen kerkelijke gemeente.

In het oog springen de liturgische taken van de diakenen tijdens de eredienst, zoals het uitdelen van brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal.

Maar van oudsher is natuurlijk de belangrijkste taak het inzamelen van de gaven. Deze zijn voor Kerk in Actie en het eigen kerkenwerk.

Diakenen zijn onder meer actief in de verschillende secties van De Baai en in de werkgroepen KES en ZWO. Zij ondersteunen en initiëren activiteiten. Ook stimuleren zij bewustwording en signalering van problemen bij gemeenteleden, zodat de juiste assistentie kan worden geboden. Dit kan bijvoorbeeld een financieel steuntje in de rug zijn of bemiddeling voor een vakantie.

Binnenlands diaconaat

Voorkomen dat De Baai introvert wordt

Binnenlands diaconaat ondersteunt mensen met problemen binnen de regio en de rest van Nederland.
De werkgroep Kerk en Samenleving (KES) ondersteunt het college van diakenen op dit terrein en heeft twee speerpunten te weten ‘vluchtelingen/asielzoekers’ en ‘armoede’.
Zij beschikt onder andere over een Noodfonds om mensen in financiële problemen, die geen lid zijn van De Baai, bij te staan. Dit Noodfonds wordt via giften en collecten aangevuld.
Verder is KES actief in organisaties buiten de gemeente die zich bezighouden met armoede zoals de EVA groep (Economie, Vrouwen en Armoede) en het platform Minima en Maatschappelijk Welzijn.

In de veertigdagentijd wordt een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank.Aan het gebouw van De Baai hangt een buurtkastje, waarin levensmiddelen geplaatst kunnen worden. Dit kastje is bedoeld om mensen met een kleine portemonnee te helpen én voedselverspilling tegen te gaan.

Buitenlands diaconaat

Je bent niet alleen op deze wereld

WERKGROEP ZWO
De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en ressorteert onder het college van diakenen.
De ZWO-groep heeft als doelstelling om de gemeente te stimuleren voor, en te informeren over, het werk van Kerk in Actie, voor wat betreft Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en om te werken aan bewustwording over armoede en ongelijkheid in de wereld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de wekelijkse gemeentebrief, folders, posters, collecteaankondigingen, presentaties, et cetera.
Veel van de acties, komen tot stand vanuit het landelijke orgaan: Kerk In Actie. Daarnaast richt de werkgroep ZWO zich op zelfgekozen projecten voor een langere periode, waarbij de gemeente nauw betrokken wordt.
Geldwerving is een belangrijke taak van de werkgroep ZWO. Het geld wordt afgedragen aan Kerk in Actie die hiermee projecten opzet of ondersteunt. De geldwerving vindt plaats via de wekelijks te houden collecte voor Kerk in Actie.

Het college van diakenen heeft tijdelijk de werkzaamheden van de werkgroep ZWO overgenomen in verband met het capaciteitstekort binnen de werkgroep.

Voor meer informatie: Joke Gelderblom-Punt, telefoon 076-5022495. 

Collecteren

Tijdens de kerkdienst zijn er meestal twee collectes: de 1e voor de diaconie, de 2e voor het eigen kerkenwerk.

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
De diaconie ondersteunt alle hulpvragen die bestemd zijn voor gemeenteleden die op een of andere wijze in de knel zijn geraakt. Verder moet hierbij worden gedacht aan de ondersteuning van het ouderenwerk, diaconale vakanties en kerstpakketten. 
Daarnaast ondersteunt de diaconie de projecten van Kerk in Actie door wekelijks te collecteren voor specifieke projecten.
De tweede zondag van de maand is de collecte bestemd voor het project Colombia wat we drie jaar lang extra aandacht geven.
Ook worden vanuit de diaconie vaste lasten betaald, denk daarbij bijvoorbeeld aan het diaconaal quotum en de verplichting aan de stichting INLIA.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
De 2e collecte is bestemd voor het eigen kerkenwerk.

Als u een bijdrage voor deze collectes wilt doen kunt u een bedrag overmaken naar:

1e collecte: NL97ABNA0554764415 of NL30RABO0128254467 ten name van Protestantse Gemeente te Etten-Leur inzake het college van diakenen onder vermelding van: gift aan de diaconiecollecte (eventueel met datum).
2e collecte: NL27INGB0001081375 onder vermelding van: gift voor eigen kerkenwerk.